Usein kysyttyjä kysymyksiä energia-avustuksesta

Usein kysytyt kysymykset -banneri

Tälle sivulle on listattuna usein kysyttyjä kysymyksiä energia-avustuksesta. Selaa alla olevia kysymyksiä ja tarkista olemmeko jo vastanneet sinuakin askarruttaviin asioihin.

Saat vastaukset näkyvillä oleviin kysymyksiin esiin, kysymysotsikkoa klikkaamalla.

 

Vastaus:

Avustusta voi hakea 1.10.2019 jälkeen syntyneisiin suunnittelukustannuksiin ja 1.1.2020 alkaen tehtyihin toimenpiteisiin.

Vastaus:

Hakijana on aina oltava asunto-osakeyhtiö. Rivi- ja kerrostaloissa yksittäinen asunto ei voi hakea avustusta.

Vastaus:

Paritaloissa avustusta voi yhtiökokouksen päätöksellä hakea vain osaan osakkeista. Jos paritalolla on yksi pysyvä rakennustunnus, loput osakkeet menettävät mahdollisuuden hakea avustusta.

E-luku lasketaan rakennuskohtaisesti. Jos tällaisen paritalon osilla on erilaisia rakenne- tai LVISA ratkaisuja, käytetään E-lukujen ja energiatodistuksen laadinnassa keskiarvoja.

Vastaus:

Noudatetaan kuten maankäyttö- ja rakennuslaissa todetaan: ”Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun ryhdytään rakenteiden tai rakennusosien purkamiseen tai rakentamiseen.”

Esimerkiksi maalämpökaivot on porattu 2019, mutta laitteisto asennetaan 2020.


Vastaus:

Avustus kohdistuu aina toimenpiteeseen, joka sisältää kaikki työt ja tarvittavat materiaalit. Toimenpidettä ei voi pilkkoa osiin avustuksen saamiseksi osatoimenpiteeseen.

Esimerkiksi maalämpöjärjestelmän toimitus sisältää maalämpökaivon poraamisen tai muun lämmönlähteen valmistelun ja tarvittavan lämpöpumppulaitteiston asennuksen ja käyttökuntoon saattamisen. Purkutyöt pitävät sisällään työsuoritteen ja materiaalien normaalin jälleenkäsittelyn.
 

Vastaus:

Energiaremontin toimenpiteiden kulujen kattamista ja jakautumista eri vuosille kannattaa harkita huolellisesti. Henkilöasiakkaan on hyvä huomioida mahdollisuutensa käyttää kotitalousvähennystä asunnon kunnossapito- ja perusparannustoimenpiteinä tehtäviin töihin. Samaan toimenpiteeseen ei voi käyttää kahta valtion tukea eli tässä tapauksessa sekä kotitalousvähennystä että ARAn myöntämää energia-avustusta. On tapauskohtaista, kumpi on edullisempi, joten hakijan kannattaa selvittää ja laskea vaihtoehtoja.

Tarvittaessa hakijan kannattaa olla yhteydessä verottajaan. Siirry vero.fi:n kotitalousvähennyksen sivulle

Vastaus:
ARA ei ota kantaa yksittäisten toimenpiteiden avustuskelpoisuuteen. Hakijan tulee osoittaa hakuohjeessa kuvatuilla E-lukulaskelmilla, että avustettavaksi haettavien toimenpiteiden tekemisen jälkeen rakennus täyttää rakennustyypin mukaisen E-luvun minimialeneman.

Vastaus:
Avustuskelpoisiksi katsotaan sellaiset ratkaisut, joissa avustuksella toteutettavan laitteiston tai muun toimenpiteen omistajuus on kokonaan rakennuttajalla viimeistään sillä hetkellä, kun avustusta haetaan ARAlta maksatukseen.

Jos ja kun toimenpiteet tehdään eri aikaan, miten voidaan toimia energia‐avustuksen suhteen?

 
Vastaus:

Avustusta voi hakea kerran ja hakemus voi sisältää useita, eri aikaan toteutettavia toimenpiteitä.

Avustuksen maksua haetaan yhdessä erässä kaikkien toimenpiteiden valmistumisen jälkeen, viimeistään 31.10.2023, jolloin kaikki kustannukset on oltava maksettuna kokonaisuudessaan.

E-lukulaskelman tekijä huomioi eri toimenpiteiden vaikutukset laskelmaa tehdessään. Toimenpiteiden vaikutus asuinrakennuksen E-lukuun todennetaan energiatodistuksella, siinä vaiheessa, kun avustus haetaan maksuun.

Avustettava osuus vaihtelee toimenpiteittäin. Toimenpidekohtaiset avustusosuudet on kerrottu toimenpidelistassa: Siirry Avustettavat korjaukset-sivulle

Vastaus:

ARA ei ota kantaa yksittäisten toimenpiteiden avustuskelpoisuuteen. Hakijan on osoitettava hakuohjeessa kuvatuilla E-lukulaskelmilla, että avustettavaksi haettavien toimenpiteiden tekemisen jälkeen rakennus täyttää rakennustyypin mukaisen E-luvun minimialeneman. Toimenpiteiden on oltava kustannustehokkaita ja asianmukaisesti suunniteltuja. Lähtökohtana suunnittelussa on rakennuksen hyvään sisäympäristöön ja energiatehokkuuteen tähtäävä lopputulos.

  1. Jos yhtä tai useampaa rakennusta palvelee lämpökeskus, josta lämpö jaetaan rakennuksiin ja lämpökeskus on rakennukset omistavien taloyhtiöiden omistuksessa, niin onko tämä kaukolämpöä?


    Vastaus:

    Jos lämpökeskus on taloyhtiöiden suorassa omistuksessa, katsotaan, että kysymyksessä on primäärienergia, ei kaukolämpö.
     

  2. Jos yhtä tai useampaa rakennusta palvelee yhteinen lämpökeskus, joka on omana yhtiönä ja energia ostetaan siltä, niin onko tämä kaukolämpöä?


Vastaus:

Jos energia ostetaan ja lämpölaitos on erillisen yhtiön omistuksessa niin kyseessä on kaukolämpö.

 

 

Vastaus:

ARA korostaa hyvän suunnittelun ja oikeiden laitemitoitusten sekä laitteiden tarkoituksenmukaisen teknisen käyttöiän huomioimisen merkitystä. Kierrätettyjen laitteiden käyttämiseen ei kuitenkaan ole estettä. Käytetyn järjestelmän kaikkine osineen tulee olla ammattilaisen asentama ja lakien- ja asetusten mukaisesti toteutettu.

Vastaus:

Avustushakemuksessa noudatetaan asetuksen toimenpidekohtaa ”Kiinteistönhallintajärjestelmät energian käytön tehostamiseen, sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen sekä järjestelmän säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen sekä järjestelmän oikean toiminnan varmistamiseen liittyvä toimenpide sekä niiden tarvitsevat rakennukseen tulevat kaapeliasennukset ja tietoverkot".

Energiatodistuksen laatimisessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja asetuksia.

Vastaus:

Yläpohjan lisälämmöneristäminen esimerkiksi puhallusvillalla avustetaan oletuksena 50 % osuudella.

Kyseessä toimenpideluettelon kohta ”Innovatiiviset ja muut ratkaisut, joilla on energian käytön tehostamiseen tai energiatehokkuuteen tai kulutusjoustoihin luettavaa merkitystä kokonaisuuteen tai rakennuksen toimintaan kokonaisuutena tai ovat muuten hyödyllisiä rakennuksen omistajalle energiamielessä”.

Siirry toimenpideluetteloon "Avustettavat korjaukset"-sivulle

 

Vastaus:

Kaikki avustettavien toimenpiteiden vaatimien lupien, rakennuttamispalveluiden sekä valvonnan kustannukset ovat avustuskelpoisia (100 %).

Mahdollisen avustuksen osuus eri toimenpiteiden kustannuksista on kerrottu toimenpidelistassa:
Siirry avustettavien korjausten listaan

 

Vastaus:

Avustusta ja avustuksen maksatusta haettaessa käytetään arvonlisäverollisia summia.

Vastaus:

Jos vuosikohtainen määräraha loppuu, siirtyy hakemus seuraavalle vuodelle. Jos määräraha loppuu viimeisenä vuonna, tehdään mahdollisesti voimassa oleviin hakemuksiin kielteinen päätös, jos avustukselle ei saada lisämäärärahaa.

Vastaus:

Ei. Avustuksen maksatuksen hakeminen edellyttää voimassa olevaa, myönteistä avustuspäätöstä. Päätöksellä on lain säätämä oikaisuvaatimusaika 30 + 7 päivää, jonka jälkeen maksatuksen hakeminen on mahdollista.

 

Esim. kolmen As.Oy:n omistama lämpöyhtiö, jonka ensisijainen toimialue on toimittaa osakasyhtiöilleen lämpöä, vettä sekä kiinteistöjen huolto ja siivous. Yhtiö toimii omakustanneperiaatteella, eli ei tuota voittoa omistajilleen. Voiko hakea avustusta?

Vastaus:

Energia-avustusasetuksen 5 § mukaisesti: ”Avustusta voidaan myöntää asuinrakennuksen omistavalle yhteisölle ja pientalon omistajalle.” eli muu kuin asetuksessa kuvattu yhteisö ei voi avustusta hakea.

Onko aina oltava päätös siitä, että hankkeeseen ryhdytää? Vai voiko päätös olla:

A) ehdollinen ("...toteutetaan, jos ARA myöntää avustuksen")

B) päätös selvittää kustannukset, laskea toimenpiteet e-luvun selvittämiseksi ja kilpailuttaa urakoitsijat
 

Vastaus:

A: Päätös saa olla ehdollinen myöntävälle avustuspäätökselle.

B: Päätöksen on koskettava avustettavaksi haettavien toimenpiteiden toteutusta.

Vastaus:

E-lukulaskelmat sekä selvityksen- ja kustannusarvion toimenpiteistä voi tehdä rakennusalan ammattilainen, jolla on niiden tekemiseen riittävä osaaminen ja kokemus. Selvityksellä voi olla useita allekirjoittajia.

Energiatodistuksen voi tehdä vain pätevöitynyt energiatodistuksen laatija.

Avustus laskettaisiin aurinkosähköjärjestelmän ostolaskuista. Omistajalla on tietenkin sähköalan pätevyys ja urakointioikeudet.

Vastaus:

Jos hakija tekee toimenpiteen työsuoritteesta osan tai kokonaan on toimitettava ulkopuolisen asiantuntijan selvitys siitä, että toimenpiteet on suoritettu asianmukaisesti. Selvityksestä on ilmettävä, että avustettavaksi haettavat materiaalimäärät vastaavat tehtyjä toimenpiteitä.

Asiantuntijaksi kelpaa esimerkiksi vastaavan työnjohtajan tai kyseisen alan suunnittelijan pätevyyden omaava henkilö. Hakijalla on oltava suoritettavaan toimenpiteeseen tarvittava koulutus, ammatillinen osaaminen sekä mahdolliset luvat ja pätevyydet. Koulutus, osaaminen ja pätevyydet osoitetaan hakemuksen liitteenä toimitettavilla todistuksilla.

Julkaistu 18.3.2020 klo 12.32, päivitetty 24.7.2020 klo 13.00