Usein kysyttyjä kysymyksiä energia-avustuksesta

Usein kysytyt kysymykset -banneri

Tälle sivulle on listattuna usein kysyttyjä kysymyksiä energia-avustuksesta. Selaa alla olevia kysymyksiä ja tarkista olemmeko jo vastanneet sinuakin askarruttaviin asioihin.

Olemme jaotelleet kysymykset ja vastaukset aihepiireittäin. Tällä sivulla löytyvät yleiset kysymykset avustukseen liittyen. Saat vastaukset näkyville oleviin kysymyksiin esiin napauttamalla kysymysotsikkoa.

Siirry usein kysyttyihin kysymyksiin seuraavista aiheista:

Yleiset kysymykset on listattu tälle sivulle.

Huom!
Päivitämme usein kysyttyjen kysymysten sivuja parhaillaan. Kysymykset voivat siirtyä päivityksessä pois tältä sivulta. Tarkistathan siis myös edellä listatut aihekohtaiset sivut vastauksia etsiessäsi!

Ympäristöministeriö on vastannut heiltä usein kysyttyihin kysymyksiin. Ministeriö vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 1. Miten avustuksen saannin ehtona oleva energiatehokkuuden parantuminen lasketaan ja todennetaan?
 2. Onko kaukolämmöstä maalämpöön ja lämmöntalteenottoon siirtymisellä ilmastovaikutusta?
 3. Vaikuttaako avustus eri lämmitysmuotojen väliseen kilpailuasemaan?
 4. Tukeeko avustus hallituksen tavoitetta luopua fossiilisen öljyn lämmityskäytöstä?
 5. Paljonko avustusta on myönnetty? Paljonko sitä on vielä jäljellä?

Siirry ministeriön vastauksiin ym.fi:ssä

Pirkanmaan ELY-keskukselta voi hakea 1.9.2020 alkaen avustusta pientalojen öljylämmityksen vaihtamiseen kestävämpään lämmitysmuotoon. Avustus on osa hallituksen kestävää elvytystä, joilla vauhditetaan siirtymää kohti hiilineutraalia kiertotaloutta.

ARAn myöntämä energia-avustus ja Pirkanmaan ELY-keskuksen uusi avustus poikkeavat toisistaan hieman erilaisin tavoittein ja myöntämisperustein. Samaan toimenpiteeseen voi saada vain toista avustuksista.

Alla luetellaan avustusten keskeiset eroavaisuudet tarkemmin. 

ARAn energia-avustus

 • Avustuksen tavoite: Parantaa rakennusten energiatehokkuutta.
 • Avustuksen määrä:  4 000 tai 6 000 euroa asuntoa kohden, kuitenkin enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista.
  • Myönnetään vain, jos E-luku alenee riittävästi.
  • Yli 4 000 euron avustus asuntoa kohden on mahdollinen vain, jos korjataan lähes 0-energiatasolle.
 • Hakemusta varten tarvittavat selvitykset: Laskelma rakentamisvuoden E-luvusta sekä laskelmat korjausten vaikutuksesta E-lukuun sekä uudesta E-luvusta.
 • Työn aloittaminen: Korjaukset saa aloittaa vasta kun avustushakemus liitteineen on toimitettu ARAan.
 • Muuta: Energia-avustusta on tarjolla myös taloyhtiöille sekä ns. ARA-yhteisöille. Avustuksen maksua haettaessa tarvitaan virallinen energiatodistus.

ELY-keskuksen avustus öljylämmitysjärjestelmästä luopumiseksi

 • Avustuksen tavoite: Kannustaa pientalojen omistajia luopumaan öljylämmityksestä ja vaihtamaan lämmitysmuotoa.
 • Avustuksen määrä: 2 500 euroa tai 4 000 euroa uudesta lämmitysjärjestelmästä riippuen.
 • Hakemusta varten tarvittavat selvitykset: Suunnitelma ja kustannusarvio.
 • Työn aloittaminen: Voidaan myöntää takautuvasti 1.6.2020 jälkeen syntyneisiin kustannuksiin.

Lisätietoa ELY-keskuksen avustuksesta

Perustietoa avustuksesta (hakuohjeet ja -lomakkeet) ELY-keskuksen sivuilla: Siirry Ely-keskuksen avustuksen sivulle

Teknisiin ratkaisuihin liittyvissä asioissa palvelee Motivan energianeuvonta kuluttajille. Siirry Motivan energianeuvojien yhteytietoihin

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu neuvoo

Avustukseen liittyvissä asioissa neuvoo ELY-keskuksen ympäristöasioiden asiakaspalvelu:

puh. 029 502 0900 (ma–pe kello 9–16)
sähköposti: ympariston.asiakaspalvelu (at) ely-keskus.fi

Siirry ELY-keskuksen ympäristöasioiden asiakaspalvelun sivulle

Vastaus:

Hakijana on aina oltava asunto-osakeyhtiö. Rivi- ja kerrostaloissa yksittäinen asunto ei voi hakea avustusta.

Vastaus:

Paritaloissa avustusta voi yhtiökokouksen päätöksellä hakea vain osaan osakkeista. Jos toinen osakas hakee energia-avustusta myöhemmin, tarvitaan uudet E-lukulaskelmat sekä maksatushakemuksen liitteeksi uusi, virallinen energiatodistus rakennuksesta.

E-luku lasketaan rakennuskohtaisesti. Jos tällaisen paritalon osilla on erilaisia rakenne- tai LVISA-ratkaisuja, käytetään E-lukujen ja energiatodistuksen laadinnassa keskiarvoja.

Vastaus:

Noudatetaan kuten maankäyttö- ja rakennuslaissa todetaan: ”Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun ryhdytään rakenteiden tai rakennusosien purkamiseen tai rakentamiseen.”

Esimerkiksi maalämpökaivot on porattu 2019, mutta laitteisto asennetaan 2020.


Vastaus:

Avustus kohdistuu aina toimenpiteeseen, joka sisältää kaikki työt ja tarvittavat materiaalit. Toimenpidettä ei voi pilkkoa osiin avustuksen saamiseksi osatoimenpiteeseen.

Esimerkiksi maalämpöjärjestelmän toimitus sisältää maalämpökaivon poraamisen tai muun lämmönlähteen valmistelun ja tarvittavan lämpöpumppulaitteiston asennuksen ja käyttökuntoon saattamisen. Purkutyöt pitävät sisällään työsuoritteen ja materiaalien normaalin jälleenkäsittelyn.
 

Vastaus:

Ei. Samaan toimenpiteeseen ei voi käyttää kahta valtion tukea eli kotitalousvähennystä ja ARAn myöntämää energia-avustusta ei voi saada samaan toimenpiteeseen.

Energiaremontin toimenpiteiden kulujen kattamista ja jakautumista eri vuosille kannattaa harkita huolellisesti. Henkilöasiakkaan on hyvä huomioida mahdollisuutensa käyttää kotitalousvähennystä asunnon kunnossapito- ja perusparannustoimenpiteinä tehtäviin töihin. On tapauskohtaista, kumpi on edullisempi, joten hakijan kannattaa selvittää ja laskea vaihtoehtoja.

Tarvittaessa hakijan kannattaa olla yhteydessä verottajaan. Siirry vero.fi:n kotitalousvähennyksen sivulle

Vastaus:
ARA ei ota kantaa yksittäisten toimenpiteiden avustuskelpoisuuteen. Hakijan tulee osoittaa hakuohjeessa kuvatuilla E-lukulaskelmilla, että avustettavaksi haettavien toimenpiteiden tekemisen jälkeen rakennus täyttää rakennustyypin mukaisen E-luvun minimialeneman.

Vastaus:
Avustuskelpoisiksi katsotaan sellaiset ratkaisut, joissa avustuksella toteutettavan laitteiston tai muun toimenpiteen omistajuus on kokonaan rakennuttajalla viimeistään sillä hetkellä, kun avustusta haetaan ARAlta maksatukseen.

Jos ja kun toimenpiteet tehdään eri aikaan, miten voidaan toimia energia‐avustuksen suhteen?

 
Vastaus:

Avustusta voi hakea kerran ja hakemus voi sisältää useita, eri aikaan toteutettavia toimenpiteitä.

Avustuksen maksua haetaan yhdessä erässä kaikkien toimenpiteiden valmistumisen jälkeen, viimeistään 31.10.2023, jolloin kaikki kustannukset on oltava maksettuna kokonaisuudessaan.

E-lukulaskelman tekijä huomioi eri toimenpiteiden vaikutukset laskelmaa tehdessään. Toimenpiteiden vaikutus asuinrakennuksen E-lukuun todennetaan energiatodistuksella, siinä vaiheessa, kun avustus haetaan maksuun.

Avustettava osuus vaihtelee toimenpiteittäin. Toimenpidekohtaiset avustusosuudet on kerrottu toimenpidelistassa: Siirry Avustettavat korjaukset-sivulle

Vastaus:

ARA ei ota kantaa yksittäisten toimenpiteiden avustuskelpoisuuteen. Hakijan on osoitettava hakuohjeessa kuvatuilla E-lukulaskelmilla, että avustettavaksi haettavien toimenpiteiden tekemisen jälkeen rakennus täyttää rakennustyypin mukaisen E-luvun minimialeneman. Toimenpiteiden on oltava kustannustehokkaita ja asianmukaisesti suunniteltuja. Lähtökohtana suunnittelussa on rakennuksen hyvään sisäympäristöön ja energiatehokkuuteen tähtäävä lopputulos.

 1. Jos yhtä tai useampaa rakennusta palvelee lämpökeskus, josta lämpö jaetaan rakennuksiin ja lämpökeskus on rakennukset omistavien taloyhtiöiden omistuksessa, niin onko tämä kaukolämpöä?


  Vastaus:

  Jos lämpökeskus on taloyhtiöiden suorassa omistuksessa, katsotaan, että kysymyksessä on primäärienergia, ei kaukolämpö.
   

 2. Jos yhtä tai useampaa rakennusta palvelee yhteinen lämpökeskus, joka on omana yhtiönä ja energia ostetaan siltä, niin onko tämä kaukolämpöä?


Vastaus:

Jos energia ostetaan ja lämpölaitos on erillisen yhtiön omistuksessa niin kyseessä on kaukolämpö.

 

 

Vastaus:

ARA korostaa hyvän suunnittelun ja oikeiden laitemitoitusten sekä laitteiden tarkoituksenmukaisen teknisen käyttöiän huomioimisen merkitystä. Kierrätettyjen laitteiden käyttämiseen ei kuitenkaan ole estettä. Käytetyn järjestelmän kaikkine osineen tulee olla ammattilaisen asentama ja lakien- ja asetusten mukaisesti toteutettu.

Vastaus:

Säätötekniset parannukset kuten älykkäät patteriverkostot lasketaan kuuluvaksi avustettavien toimenpiteiden luokkaan ”Kiinteistönhallintajärjestelmät energian käytön tehostamiseen, sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen sekä järjestelmän säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen sekä järjestelmän oikean toiminnan varmistamiseen liittyvä toimenpide sekä niiden tarvitsemat rakennukseen tulevat kaapeliasennukset ja tietoverkot”.

Toimenpiteen avustetavaksi hyväksyttävät kustannukset ovat 50 %:ia ja siten mahdollinen avustus 25 %:ia toimenpiteen kokonaiskustannuksista.

Energiatodistuksen laatimisessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja asetuksia.

Vastaus:

Yläpohjan lisälämmöneristäminen esimerkiksi puhallusvillalla avustetaan oletuksena 50 % osuudella.

Kyseessä toimenpideluettelon kohta ”Innovatiiviset ja muut ratkaisut, joilla on energian käytön tehostamiseen tai energiatehokkuuteen tai kulutusjoustoihin luettavaa merkitystä kokonaisuuteen tai rakennuksen toimintaan kokonaisuutena tai ovat muuten hyödyllisiä rakennuksen omistajalle energiamielessä”.

Siirry toimenpideluetteloon "Avustettavat korjaukset"-sivulle

 

Vastaus:

Kaikki avustettavien toimenpiteiden vaatimien lupien, rakennuttamispalveluiden sekä valvonnan kustannukset ovat avustuskelpoisia (100 %).

Mahdollisen avustuksen osuus eri toimenpiteiden kustannuksista on kerrottu toimenpidelistassa:
Siirry avustettavien korjausten listaan

 

Vastaus:

Avustusta ja avustuksen maksatusta haettaessa käytetään arvonlisäverollisia summia.

Vastaus:

Jos vuosikohtainen määräraha loppuu, siirtyy hakemus seuraavalle vuodelle. Jos määräraha loppuu viimeisenä vuonna, tehdään mahdollisesti voimassa oleviin hakemuksiin kielteinen päätös, jos avustukselle ei saada lisämäärärahaa.

Vastaus:

Ei. Avustuksen maksatuksen hakeminen edellyttää voimassa olevaa, myönteistä avustuspäätöstä. Päätöksellä on lain säätämä oikaisuvaatimusaika 30 + 7 päivää, jonka jälkeen maksatuksen hakeminen on mahdollista.

 

Esim. kolmen As.Oy:n omistama lämpöyhtiö, jonka ensisijainen toimialue on toimittaa osakasyhtiöilleen lämpöä, vettä sekä kiinteistöjen huolto ja siivous. Yhtiö toimii omakustanneperiaatteella, eli ei tuota voittoa omistajilleen. Voiko hakea avustusta?

Vastaus:

Energia-avustusasetuksen 5 § mukaisesti: ”Avustusta voidaan myöntää asuinrakennuksen omistavalle yhteisölle ja pientalon omistajalle.” eli muu kuin asetuksessa kuvattu yhteisö ei voi avustusta hakea.

Onko aina oltava päätös siitä, että hankkeeseen ryhdytää? Vai voiko päätös olla:

A) ehdollinen ("...toteutetaan, jos ARA myöntää avustuksen")

B) päätös selvittää kustannukset, laskea toimenpiteet e-luvun selvittämiseksi ja kilpailuttaa urakoitsijat
 

Vastaus:

A: Päätös saa olla ehdollinen myöntävälle avustuspäätökselle.

B: Päätöksen on koskettava avustettavaksi haettavien toimenpiteiden toteutusta.

Vastaus:

E-lukulaskelmat sekä selvityksen- ja kustannusarvion toimenpiteistä voi tehdä rakennusalan ammattilainen, jolla on niiden tekemiseen riittävä osaaminen ja kokemus. Selvityksellä voi olla useita allekirjoittajia.

Energiatodistuksen voi tehdä vain pätevöitynyt energiatodistuksen laatija.

Vastaus:

Kyllä. ARA voi kuitenkin pyytää hakijaa toimittamaan tarvittavia lisäselvityksiä laatijan pätevyydestä ja toimenpiteiden kustannuksista hakemuksen liitteeksi.

Avustus laskettaisiin aurinkosähköjärjestelmän ostolaskuista. Omistajalla on tietenkin sähköalan pätevyys ja urakointioikeudet.

Vastaus:

Jos hakija tekee toimenpiteen työsuoritteesta osan tai kokonaan on toimitettava ulkopuolisen asiantuntijan selvitys siitä, että toimenpiteet on suoritettu asianmukaisesti. Selvityksestä on ilmettävä, että avustettavaksi haettavat materiaalimäärät vastaavat tehtyjä toimenpiteitä.

Asiantuntijaksi kelpaa esimerkiksi vastaavan työnjohtajan tai kyseisen alan suunnittelijan pätevyyden omaava henkilö. Hakijalla on oltava suoritettavaan toimenpiteeseen tarvittava koulutus, ammatillinen osaaminen sekä mahdolliset luvat ja pätevyydet. Koulutus, osaaminen ja pätevyydet osoitetaan hakemuksen liitteenä toimitettavilla todistuksilla.

Vastaus:

Kaikki rakennuksen elinkaaren aikana tehdyt laajennukset, ja myös mahdolliset energia-avustuksen yhteydessä tehtävät uudet laajennukset, huomioidaan mukaan jo vertailutason (=lähtötilanne) E-lukua laskettaessa. Esimerkiksi kylmien ullakko- ja kellaritilojen muuttaminen asuinkäyttöön katsotaan lisärakentamiseksi/laajennuksiksi.

Laajennukset lasketaan niillä lähtöarvoilla, millä laajennus on tehty tai tullaan tekemään.

Vertailutason E-luku on siis yhdistelmä vanhaa rakennusta, sekä laajennusta. Esimerkiksi rakenteiden U-arvot (=rakenteiden lämmönläpäisykertoimet) lasketaan pinta-aloilla painotettuina keskiarvoina alkuperäisistä ja laajennuksen U-arvoista.

On tärkeää, että pinta-alat täsmäävät, niin avustuksen haun yhteydessä tehtävissä E-lukulaskelmissa, kuin maksatuksen yhteydessä tehtävässä energiatodistuksessakin.

Huom! Uudisrakentamiseen verrattavan täydennysrakentamisen kustannuksia ei avusteta.

Julkaistu 12.5.2021 klo 16.54, päivitetty 12.5.2021 klo 17.01