Avustus kunnille, seurakunnille ja yhdistyksille öljylämmityksestä luopumiseen

Piirroskuva, jossa käsi pitelee hakemuslomakkeita.

Kenelle?

Seurakunnille, yhdistyksille ja kunnille sekä kuntien omistamille liikelaitoksille, jotka ovat osa kunnan hallintoa ja taloutta.

 

Piirroskuvitus, jossa käsi pitelee rahamassia.

Kuinka paljon?

Seurakunnille, yhdistyksille ja kunnille:
enintään 20 % hyväksyttävistä kustannuksista

Energiatehokkuus-
sopimukseen
liittyneille kunnille enintään 25 %

 

Tämä ohje koskee EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF, Recovery and Resilience Facility) rahoituksesta myönnettävää avustusta vuodesta 2022 alkaen seurakunnille, yhdistyksille ja kunnille, niiden omistamissa kiinteistöissä, öljylämmityksen kokonaan poistamiseen ja korvaamiseen muulla, ei-fossiilista polttoainetta käyttävällä lämmitysmuodolla.

Seurakunnilla, yhdistyksillä ja kunnilla on mahdollisuus nyt hakea ARAlta avustusta kuntien omistamien kiinteistöjen öljylämmityksestä kokonaan luopumiseen vuoden 2022 talousarvion mukaisesti. Päätöksiä voidaan tehdä, jos eduskunta hyväksyy valtion 2. lisätalousarvion vuodelle 2022.

Avustuksella ei korvata öljystä luopumista jos lämmittämisessä siirrytään käyttämään kaukolämpöä.

Kuntien omistamille liikelaitoksille avustuksen hakemisen edellytyksenä on, etteivät ne ole erillisiä oikeushenkilöitä tai itsenäisiä kirjanpitovelvollisia. 

Mitä avustetaan?

Avustusta voi hakea seurakuntien, yhdistysten ja kuntien omistamien kiinteistöjen öljylämmitysjärjestelmän kokonaan poistamiseen ja muuttamiseen muihin lämmitysmuotoihin. Jos eduskunta hyväksyy tätä avustusta koskevan rahoituksen, ARA voi sen jälkeen tehdä avustuspäätöksiä.

Uuden rakennuskohtaisen lämmitysjärjestelmän on käytettävä muutostöiden jälkeen muuta kuin fossiilista polttoainetta. Öljylämmitys ei voi myöskään jäädä varajärjestelmäksi ja korvaamaan ns. huippukulutusta. Kaukolämpö ei kuitenkaan voi olla korvaava järjestelmä. ARA-asunnot ja muut asuinkiinteistöt eivät kuulu tämän avustuksen piiriin.

Avustus myönnetään suunnitelmaan perustuvan kustannusarvion mukaisesti. Avustettaviksi kustannuksiksi hyväksytään tavanomaiset lämmitysjärjestelmän muuttamisesta aiheutuneet suunnittelu-, purku-, kierrätys-, laite- ja asennuskustannukset, mukaan lukien kustannukset liittymän rakentamisesta, ohjaus- ja automaatiojärjestelmästä sekä öljypolttimen ja öljysäiliön purkamisesta kokonaan.

Avustukset tullaan myöntämään valtionavustuslain (688/2001) ja vuonna 2021 vahvistetun RRF-asetuksen  perusteiden mukaisesti. Avustuspäätökseen saa vaatia oikaisua valtionavustuslain (688/2001) 34 §:n mukaan siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Hankkeen töitä ei saa aloittaa ennen kuin ARAn avustuspäätös on saatu.

Kuinka paljon avustusta?

Kunnille, seurakunnille ja yhdistyksille avustusprosentti maakaasu- ja öljylämmitysjärjestelmän kokonaan poistamiseen voi olla enintään 20 % (perusprosentti) hakemuksessa esitetyistä hyväksyttävistä kustannuksista.

Kunnille, jotka ovat liittyneet vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen, avustus voi olla enintään 25 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Lisätietoja kunnille vapaaehtoisesta energiatehokkuussopimuksesta ja siihen liittymisestä:
Siirry osoitteeseen energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi

Avustuksen hakeminen

Hae avustusta lomakkeella ARA 45. Siirry lomakkeen sivulle

Toimita lomake ARAn kirjaamoon sähköpostilla:
Sähköpostiosoite: kirjaamo.ara(at)ara.fi

 
 

Suosittelemme, että seurakunta, yhdistys tai kunta hakee avustusta kaikkiin omistamiinsa kiinteistöihin yhdellä hakemuksella ja Y-tunnuksella.

Hakemuksen liitteet:

  1. Hakemukseen on liitettävä lyhyt, vapaamuotoinen kustannusarvio, joka sisältää suunnitelman tehtävistä toimenpiteistä ja niiden kustannuserittelyn.

  2. Yhteenveto kiinteistöjen ominaisuuksista ja kustannuksista sekä uusista lämmitysjärjestelmistä. Tämä yhteenveto tehdään ARAn lomakkeella ARA 45a. Siirry lomakkeen sivulle
     
  3. Lisäksi yhdistysten tulee toimittaa tieto johtokunnan tai hallituksen jäsenistä ja allekirjoitusoikeudesta (lomake 45c). Siirry lomakkeen sivulle
     
  4. Maksatuksen yhteydessä toimeksisaajan ja alihankkijan nimi, jos varojen lopullinen saaja on hankintaviranomainen julkisia hankintoja koskevan unionin oikeuden tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti (lomake 45c). Siirry lomakkeen sivulle

Avustuksen maksaminen

Avustuksen maksatusta on haettava viimeistään 30.9.2024 mennessä.

Hae maksatusta lomakkeella ARA 45b. Siirry lomakkeen sivulle

 

Avustusten myöntämisessä, maksatuksessa ja valvonnassa noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001) ja elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) perustamisesta annetussa asetuksessa (EU 2021/241) esitettyjä tuen saamisen perusteita.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman hankkeiden rahoituksen ehtona on, että niissä noudatetaan ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta (ns. DNHS-periaate). Hankkeet eivät saa heikentää esimeriksi ilmastonmuutoksen hillintää, kiertotalouteen siirtymistä tai biologisen monimuotoisuuden suojelua.

Euroopan unionin rahoittama

 
Julkaistu 25.5.2022 klo 13.01, päivitetty 7.6.2022 klo 11.36