Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä -arkkitehtuurikilpailussa kaksi voittajaa

Uutinen 3.4.2017 klo 15.00

  
Oululaiset arkkitehdit menestyivät Tohlopin Käräjätörmän alueen uudistamiseen tähtäävässä arkkitehtuurikilpailussa.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA), Tampereen kaupungin, Kotipirtti ry:n ja Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n yhdessä järjestämän arkkitehtuurikutsukilpailun tulos julkistettiin maanantaina 3.4.2017 Kylä kaupungissa -seminaarissa Tampere-talossa. Palkintolautakunta päätti myöntää kaksi ensimmäistä palkintoa. Kilpailun voittivat ehdotukset ”Punos” ja ”Sydän”, jotka vastasivat eri osiltaan parhaiten kilpailu­ohjelman tavoitteisiin.

Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä -kilpailulla haettiin ideoita Tampereen Tohlopissa sijaitsevan Käräjätörmän pohjoisosan täydennysrakentamiselle. Lisäksi kilpailun tarkoituksena oli uudistaa ikääntyneiden ja muistisairaiden asumista, kehittää elinkaariasumista, eri ikäisten kohtaamista ja yhteisöllisyyttä. Kilpailu oli osa ympäristö­ministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman (Ikä-Aske) hanke­kokonaisuutta.

Punos-ehdotuksen vahvuutena olivat asumisen uudet ja innovatiiviset ratkaisut, erityisesti muistisairaiden asumisen osalta. Myös monisukupolvisuuden ja yhteisöllisyyden tavoitteet täyttyivät työssä erittäin hyvin. Kaupunkirakenteen osalta palkintolautakunta piti ehdotusta kiinnostavana ja idearikkaana, mutta toteutuksen kannalta haastavana, joten työ ei sovellu sellaisenaan koko alueen asemakaavoituksen lähtökohdaksi. Punoksen takana ovat arkkitehdit Sasu Alasentie, Ulla Passoja, Juho Tastula ja Janne Karjalainen oululaisesta Uki Arkkitehdit Oy:stä.

Ehdotuksen ”Sydän” vahvuus puolestaan oli kaupunkirakenteellinen ratkaisu, jota palkintolautakunta piti kilpailun onnistuneimpana. Sen katsottiin soveltuvan parhaiten alueen kaavoituksen ja kokonaisvaltaisen suunnittelun lähtökohdaksi. Sisällöllisesti ja ikääntyneiden asumisratkaisujen osalta ehdotus oli ammattitaitoisesti toteutettu, mutta se ei tarjonnut erityisen innovatiivisia ratkaisuja. Myös Sydän oli pääosin oululaista käsialaa. Työn tekijät ovat Jaakko Kallio-Koski, Marttiina Vierimaa ja Kai Ruuhonen Optiplan Oy:n Oulun toimipisteestä.

Arkkitehtisuunnittelijoiden lisäksi työryhmissä oli mukana myös ikääntyneiden asumisen asiantuntijoita. Työryhmät oli valittu 23:n ehdokkaan joukosta etukäteen ilmoittautumismenettelyn kautta, mutta kilpailu­ehdotukset jätettiin nimettöminä ja tekijät paljastuivat vasta voittajien valinnan jälkeen.

Palvelukorttelimallin pilottikohde

ARA haki kilpailulla Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmalle valtakunnallista palvelukorttelipilottia. Kilpailualue koostui kahdesta osasta. Alueen länsiosaan, jossa toimii Kotipirtti ry, suunniteltiin sekä tehostettua palveluasumista että monipuolisesti muuta asumista yhdistelevä korttelikokonaisuus, jossa jokaisella iästä, varallisuudesta, etnisestä alkuperästä tai diagnooseista riippumatta on viihtyisää ja turvallista asua. Alueen itä- ja eteläosiin haettiin täydennysrakentamisen ratkaisuja ideatasolla.

Käräjätörmän kehittäminen jatkuu alueen pohjoisosan asemakaavojen uudistamisella. Palkintolautakunta suosittelee, että molempien voittajaehdotusten parhaita puolia hyödynnetään alueen jatkosuunnittelussa. Töitä arvioitaessa tutkittiin myös mahdollisuutta yhdistää voittajaehdotuksen parhaiten onnistuneet osiot. Tämän todettiin olevan toteutettavissa.

Lähtökohdaksi kustannustehokkuuden rinnalle tulee ottaa ikääntyneiden asukkaiden elämyksellinen ja kodikas asuminen sekä turvallinen asuinympäristö, joka mahdollistaa kohtaamiset ja aktiivisen elämän. Järjestäjät uskovat, että kilpailulla on vaikutusta ikääntyneiden ja muistisairaiden asumisen vaihtoehtojen kehittämiseen.

  
Arvostelupöytäkirja (pdf, liitteet 1-2 erillisinä tiedostoinaan alla)

  
Liite 1. Kilpailuehdotukset

  
Liite 2. Ennakkotehtävät

Punos (ilmakuva ja näkymä)
Punos © Sasu Alasentie, Ulla Passoja, Juho Tastula ja Janne Karjalainen, Uki Arkkitehdit Oy
Sydän (ilmakuva ja näkymä)
Sydän © Jaakko Kallio-Koski, Marttiina Vierimaa ja Kai Ruuhonen, Optiplan Oy