Käyttötarkoituksen muutos ukrainalaisten majoittamiseksi

Uutinen 31.3.2022 klo 12.25
Jos Ukrainasta paenneilla ei ole vähintään vuoden mittaista oleskelulupaa tai majoitus perustuu muuhun kuin vuokrasopimukseen, ARA-asuntoon majoittaminen edellyttää käyttötarkoituksen muutosta.

Toistaiseksi ARA käsittelee ukrainalaisia koskevat ARA-asuntojen käyttötarkoituksen muutokset ilmoitusmenettelyllä. Tämä tarkoittaa, että ARAlle ei tarvitse tehdä hakemusta käyttötarkoituksen muutoksesta, eikä ARA tee asiasta varsinaista päätöstä. ARA-vuokrataloyhtiön on kuitenkin tehtävä ARAlle ilmoitus asiasta osoitteeseen valvonta(at)ara.fi.


Ilmoituksessa on annettava seuraavat tiedot:

  • käyttötarkoitus, esim. ukrainalaisten majoittaminen
  • kohteen osoite ja asunnon numero
  • ajanjakso, jolle käyttötarkoituksen muutosta haetaan (alku- ja loppupäivä).

ARA kuittaa ilmoituksen vastaanotetuksi. ARA ylläpitää rekisteriä asunnoista, joita käytetään ukrainalaisten majoittamiseen. ARA ei määrää vuokrataloyhtiöitä maksamaan lainaa, korkotukea ja/tai avustusta takaisin, jos käyttötarkoituksen muutos kestää enintään kolme vuotta.

Edellä kuvattu ARAn ilmoitusmenettely koskee arava- ja korkotukilainalla rahoitettuja asuntoja, myös erityisryhmäkohteita. Jos kohde on sen sijaan rahoitettu lyhytaikaisella korkotukilainalla, takauslainalla tai ns. vanhalla 20 vuoden korkotukilainalla, luvan käyttötarkoituksen muutokseen myöntää kohteen sijaintikunta, ei ARA.

Jos henkilöllä on vähintään yhden vuoden oleskeluun oikeutettava oleskelulupa, hänet rinnastetaan ARA-asuntojen asukasvalinnassa Suomen kansalaiseen ja hän on oikeutettu hakemaan ARA-asuntoa. Tällöin ARA-asuntoja omistavat yhteisöt, eli kunnat ja yleishyödylliset yhteisöt, noudattavat asukasvalinnassa tavanomaista asukasvalintamenettelyä. Aiemmista tiedoista poiketen ukrainalaisille tilapäisen suojelun perusteella myönnettävät oleskeluluvat ovat pääosin alle vuoden mittaisia, jolloin ARA-asunnon saamisen kriteerit eivät täyty.