ARA-hankkeiden urakkatarjoukset voidaan sitoa indeksiin

Uutinen 31.3.2022 klo 14.54

ARA-hankkeita koskeviin urakkatarjouksiin voidaan sisällyttää indeksiehto, jonka perusteella rakentamisen aikana tapahtuvat kustannusmuutokset lasketaan ja huomioidaan lopullisen hinnan yhteydessä. Tavoitteena on nykyisen poikkeuksellisen suuren epävarmuuden vallitessa vähentää tarjouksiin liittyvää kustannusriskiä ja helpottaa hinnoittelua.

Indeksisidonnaisuus voidaan ottaa käyttöön välittömästi ja se on voimassa toistaiseksi. Ohje koskee uusia tarjouskilpailuja tai neuvoteltavia urakkatarjouksia. Tarjouskilpailussa tällä hetkellä oleviin hankkeisiin voidaan liittää tieto indeksisidonnaisuudesta. Jos urakkatarjouskilpailu on päättynyt ja indeksiehtoa halutaan käyttää, niin on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jotta kaikilla tarjoajilla on mahdollisuus huomioida indeksisidonnaisuus tarjousta tehdessään.

ARA ilmoittaa erikseen indeksisidonnaisuuden päättymisestä. Niissä hankkeissa, joissa indeksisidonnaisuus on otettu käyttöön, se on se voimassa siihen saakka, kun työ valmis ja vastaanotettu.

Käytettävä indeksi on Tilastokeskuksen kuukausittain julkaisema ammattimaisen talonrakentamisen kokonaisindeksi (perusvuosi 2021=100 ja 2022/2=104,1). Indeksi vaikuttaa molempiin suuntiin eli se voi nostaa tai laskea lopullista rakennuskustannusta.

Kilpailu-urakoissa indeksin lähtötaso lasketaan tarjouspyyntökilpailun päättymiskuukauden mukaan. Neuvottelu-urakoissa lähtötasona on urakkasopimuksen allekirjoituskuukausi.

Indeksin vaikutus rakentamisen hintaan lasketaan rakennusalan yleisten sopimusehtojen (YSE) mukaisesti:

”Mikäli urakkahinta on urakkasopimuksessa sidottu indeksiin, suoritetaan kukin maksuerä sopimuksessa mainitun suuruisena, mutta tarkistetaan heti, kun on saatu lasketuksi sen kuukauden indeksi, jonka aikana maksuerään tai sen osaan oikeuttava työ on valmistunut. Tarkistus suoritetaan siten, että maksuerä suurenee tai pienenee samassa suhteessa, kuin valmistumiskuukauden indeksiluku on suurempi tai pienempi sen kuukauden indeksi lukua, johon urakkahinta on sidottu.”

Viimeinen tarkastuspiste on kohteen vastaanottamisen ajankohta eikä tämän jälkeen toteutuvia maksueriä enää korjata indeksillä. Indeksin mukaiset muutokset laskutetaan hankkeen vastaanottamisen jälkeen.

Urakkahinnan ollessa sidottu edellä kuvatusti urakoitsija ei ole oikeutettu esittämään vaatimuksia YSE 49§:n perusteella, ellei ole kysymys lainsäädäntömuutoksesta johtuvasta veron tai muun vastaavan maksun lisäämisestä urakkahintaan.

ARA arvioi ja käsittelee indeksiin sidotut rakentamisen kustannukset osapäätösvaiheessa kuten muissakin hankkeissa. ARA huomioi kustannusmuutokset lopullisen hinnan yhteydessä, kun työ valmis ja vastaanotettu. Rakentamisen aikana muuttuneet lopulliset kustannukset esitetään ja hyväksytään osana hankinta-arvon vahvistamista.

Uutista on päivitetty 14.4.2022