ARA suosittelee maltillisia vuokrankorotuksia ARA-kohteisiin

Uutinen 21.10.2022 klo 15.38

ARA-kohteiden vuokrat määräytyvät omakustannusperiaatteella. Haasteellisessa tilanteessa vuokrankorotuspaineita voi hillitä erilaisin keinoin.

ARA on saanut useita yhteydenottoja, joissa ARA-rajoitusten alaista kiinteistökantaa omistavat yhteisöt ilmaisevat huolensa siitä, kuinka selviytyä inflaation kiihtyessä ja energiakulujen kasvaessa. Voiko vuokria korottaa? Mitkä muut keinot auttaisivat selviytymään haasteellisessa tilanteessa?

ARA-kohteiden vuokrat määräytyvät omakustannusperiaatteella

Jos aravalainalla tai pitkäaikaisella korkotukilainalla rahoitetussa kohteessa on voimassa vuokranmääritysrajoitukset, tulee vuokrat määritellä omakustannusperiaatteella. Omakustannusperiaate tarkoittaa sitä, että vuokralaisilta saa periä asuinhuoneistosta vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan muiden tuottojen lisäksi kattamaan asuntojen ja niihin liittyvien asumista palvelevien tilojen rahoitusmenot ja hyvän kiinteistönpidon mukaiset hoitomenot. Omakustannusperiaatetta noudatetaan laissa säädetyn rajoitusajan ajan. Lisätietoja vuokranmäärityksestä

Viimeaikainen hintojen nousu luo todennäköisesti paineita korottaa myös vuokria.

Keinoja korotuspaineen hillintään

ARA suosittelee pitämään vuokrankorotukset maltillisina siten, että vuokrien kehitys olisi tasaista. Miten tämä onnistuisi paineisessa tilanteessa?

ARA-rajoitusten alaista kiinteistökantaa omistavat toimijat voivat hillitä korotuspaineita huomioimalla aiemmilta vuosilta mahdollisesti kertyneitä ylijäämiä vuokranmäärityksessä. Vuokrankorotustarvetta voidaan hillitä myös käyttämällä kiinteistön hoitomenoihin kohteessa aiemmin perusparannus- ja hoitotoimiin kerättyjä varautumisia.

Omistajayhteisön on toimittava myös aktiivisesti estääkseen asuntojen tyhjäkäyttöä. Pitkittyessään tyhjät asunnot rasittavat merkittävästi muiden asuntojen vuokria.

Asukkaat valitaan ARA-kohteisiin asukasvalintakriteerien mukaisesti. Jos edellytykset täyttäviä hakijoita ei ole, voidaan asukkaiksi valita muitakin hakijoita. Tällöin asukkaaksi on kuitenkin valittava hakija, jonka olot ovat lähinnä asetuksessa määrättyjä edellytyksiä. Lisätietoja asukasvalinnasta.

ARA rahoittaa kohteita myös erityisryhmille (esim. kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat, muistisairaat). Jos näille ryhmille alun perin tarkoitettuihin asuntoihin ei ole kriteerit täyttäviä hakijoita, voi ARAsta hakea käyttäjäryhmän muutosta.

Omistajan tulee myös kehittää asuntokantaansa kysyntää vastaavaksi. Asuntokantaa voidaan sopeuttaa kysyntää vastaavaksi esimerkiksi myymällä tai purkamalla. Rajoitusten alaiset vuokra-asunnot ja vuokratalot voidaan myydä ARAn nimeämälle luovutuksensaajalle ARAn määrittämällä hinnalla. Vuokratalon purkamiseen tarvitaan purkulupa ARAlta. Joissain tapauksissa ARA voi myös myöntää purkamisesta aiheutuviin kustannuksiin purkuavustusta.

Lisäksi ARAlta voi hakea rajoituksista vapauttamista. Rajoituksista vapauttaminen on mahdollista esimerkiksi silloin, kun se edistää alueen asuntomarkkinatilannetta tai ehkäisee asuntojen vajaakäyttöä ja tästä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä.

Suosittelemme ARA-yhteisöjä myös kiinnittämään huomioita energian kulutukseen ja muuttamaan toimintaansa vähemmän energiaa kuluttavaksi. Myös asukkaita on hyvä ohjeistaa vähemmän energiaa kuluttaviin toimintatapoihin.