Kuntien asuntopoliittisten ohjelmien laadintaa ja seurantaa tulisi vahvistaa

Uutinen 27.5.2020 klo 9.27

Asuntopolitiikan nivominen kiinteämmin kuntien ja kaupunkien maa- ja kaavoituspolitiikkaan tukisi alueiden kehittämisen strategisuutta ja toimien vaikuttavuutta. Myös ohjelmallisuuden vahvistaminen parantaa asuntopoliittisten tavoitteiden saavuttamista, hyvänä esimerkkinä MAL-ohjelmat.

Kuntien ja kaupunkien asuntopoliittiset ohjelmat ovat sisällöltään ja strategiselta otteeltaan vaihtelevia. Asuntopoliittisten ohjelmien laadintaa tulisikin parantaa. Laadintaprosessin tietopohjaa ja monialaisuutta olisi hyvä vahvistaa. Asukkaita ja muita sidosryhmiä tulisi osallistaa nykyistä vahvemmin.

Lisäksi asuntopolitiikan roolia tulisi selkeyttää vahvistamalla asuntopoliittisen ohjelman ja kuntastrategian kytköksiä. Asunto- ja maapoliittisia asioita olisi hyvä käsitellä yhdessä ja panostaa lähtötietojen ja kehityskuvatiedon keräämiseen asettamalla mitattavat ja selkeät tavoitteet.

Näin todetaan ARAn ja MAL-verkoston tilaamassa selvityksessä, jossa arvioitiin kaupunkiseutujen ja kuntien asuntopoliittisia ohjelmia. Raportin on laatinut aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:ltä (MDI Public Oy) ja Kaupunkitutkimus TA Oy. Aineisto kerättiin alkuvuoden 2020 aikana kyselyin, haastatteluin ja työpajoissa.

Raportti kuvaa myös asuntopoliittisten ohjelmien seurantaa ja niiden vaikuttavuutta. Sen mukaan näitä tulisi systematisoida. Ohjelmien seurannassa ja arvioinnissa on kuntakohtaisia eroja. MAL-kaupunkiseuduilla on yhteisesti jaettuja hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja, joita olisi syytä hyödyntää muuallakin. Asuntopolitiikan mittaaminen painottuu enemmän seurantaan kuin vaikuttavuuteen. Pääasiassa mitataan asuntotuotantoa, kaavoitusmääriä, tonttivarantoa sekä kohtuuhintaisen asumisen tuotantoa. Sosiaalisen kestävyyden mittareita ei erikseen ole asetettu, vaikka sosiaalinen kestävyys ja segregaatio ovat asuntopolitiikan keskeisimpiä teemoja. Arvioinnin mukaan seudullista yhteistyötä on vahvistettava asuntopoliittisten ohjelmien laadinnassa ja mittaamisessa.

LUE raportti täältä

Katso video: