Nuorisosäätiön korjattava toimintansa yleishyödyllisyyslainsäädännön mukaiseksi

Uutinen 30.6.2017 klo 10.00

Nuorisosäätiö on toiminnassaan rikkonut yleishyödyllisyyslainsäädäntöä, ilmenee ARAn tarkastuksessa. Nuorisosäätiö on saanut kolme kuukautta aikaa korjata toimintansa lainsäädännön mukaiseksi. Jollei näin tapahdu, ARA käynnistää lainmukaiset jatkotoimet.

ARAn tarkastuksen havaintojen perusteella Nuorisosäätiön toiminta on merkittäviltä osin rikkonut yleishyödyllisyyttä koskevaa lainsäädäntöä ja sen toiminta on ollut arava- ja korkotukilain säännösten vastaista. Lisäksi Nuorisosäätiö ei ole toiminnassaan piitannut ARAn antamasta ohjeistuksesta.

Nuorisosäätiö on ottanut sijoitustoiminnassaan ja voimakkaasti kasvaneessa vapaarahoitteisessa asuntotuotannossaan yleishyödyllisyyssäännösten ja ARAn ohjeiden vastaisia riskejä. Lisäksi säätiö on antanut konsernin yleishyödyllisen osion ulkopuolelle merkittäviä yleishyödyllisyyslainsäädännön vastaisia lainoja ja takauksia. Säätiö on myös laajentanut toimintaansa Viroon ja tehnyt sinne merkittäviä investointeja.

Tässä tilanteessa ARAn keskeinen tavoite on valvontatehtävänsä lisäksi turvata Nuorisosäätiön valtion tukemissa ARA-asunnoissa asuvien asukkaiden asema parhaalla mahdollisella tavalla. ARA edellyttää säätiöltä merkittäviä toimenpiteitä toiminnan saattamiseksi vastaamaan lainsäädännössä asetettuja velvoitteita.

ARA on käynnistänyt laissa säädetyt toimenpiteet. Nuorisosäätiö on saanut kolme kuukautta aikaa korjata toimintansa lainsäädännön mukaiseksi. Jos asiantilaa ei korjata 29.9.2017 mennessä, käynnistää ARA lainmukaiset jatkotoimenpiteet: ARA voi peruuttaa Nuorisosäätiön yleishyödyllisyysstatuksen, lakkauttaa korkotuen ja irtisanoa valtion asuntolainat kokonaan tai osittain takaisin maksettaviksi kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

ARA käynnisti tarkastuksensa keväällä 2016 yleishyödyllisyysvalvonnan yhteydessä tehtyjen sijoitustoimintaa koskevien havaintojensa sekä YLEn esille tuomien säätiön hallintoa ja sijoitustoimintaa koskevien havaintojen perusteella. Tarkastusta laajennettiin myöhemmin tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n tekemällä erityistarkastuksella. Vuosiin 2013–2016 keskittyneen tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, noudattavatko Nuorisosäätiö ja sen omistamat kiinteistöyhtiöt toiminnassaan arava- ja korkotukilain yleishyödyllisyyssäännöksiä. Näiden lakien ja säännösten noudattaminen on ehtona valtion tukemille lainoille ja avustuksille.

ARA ohjaa ja valvoo valtion tuella rahoitettujen asuintalojen omistajien toimintaa. Tavoitteena on varmistaa valtion tuen kohdentuminen asukkaille ja että vuokrataloyhteisöjen toiminta on säännösten, määräysten ja ohjeiden mukaista. Yleishyödyllisiksi nimettyjä yhteisöjä on noin 600.


Liite: Tarkastuskertomus

Lisätietoja:
Sami Turunen, valvontapäällikkö, ARA, p.029 525 0803 (30.6.)
Hannu Rossilahti, ylijohtaja, ARA, p. 029 525 0856 (17.7. saakka)
Mikko Laakso, ylitarkastaja, ARA, p. 029 525 0813

Lisätietoja Yleishyödyllisistä yhteisöistä