ARA vastaa Perussuomalaisten puoluevaltuustolle

Uutinen 14.3.2016 klo 15.23

Perussuomalaisten puoluevaltuusto otti voimakkaasti kantaa ARAn toimintaan ja esitti viraston lakkauttamista keskeisenä ratkaisuna kohtuuhintaisen asumisen ongelmiin.  Kannanotto sisältää useita asiavirheitä, jotka ARA haluaa korjata.  

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) keskeinen tehtävä on kohtuuhintaisen asuntotarjonnan edistäminen. Sillä ei ole kuitenkaan toimivaltaa päättää tukiehdoista, asuntoihin liittyvistä säädöksistä tai siitä, miten kunnat ja muut toimijat rakennuttavat asuntoja.  

Valtion asuntorahasto varojen käytöstä päätetään laissa ja asetuksissa

ARAlla ei ole käytössään 20 miljardin euron rahoitussalkkua. Valtion asuntorahastossa (VAR) on varoja yhteensä noin 6,5 miljardia euroa, mutta ARA ei päätä näiden rahojen käytöstä. Siitä päättävät Suomen hallitus ja eduskunta säätämillään laeilla ja asetuksilla.

ARA teki viime vuonna uusia korkotukilainapäätöksiä yli 1 000 miljoonalla eurolla. Tällä summalla aloitettiin 5 800 vuokraltaan säädellyn asunnon rakentaminen. Lisäksi aloitettiin 1 896 asumisoikeusasunnon rakentaminen.  Tämä lisää tarjontaa, mutta ei tietenkään ratkaise ongelmaa. ARAlla on valmius myöntää enemmänkin lainoja.  Lainoituksen enimmäismääristä päättää eduskunta valtion talousarviossa.    

Pääkaupunkiseudulla ARA-vuokrat huomattavasti edullisempia kuin vapaarahoitteiset – ero jopa 50%

ARA-asunnoista ei voi periä omakustannusvuokraa korkeampaa vuokraa.  Suurimmissa kaupungeissa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla ARA-asuntojen vuokrat ovat virallisten tilastojen mukaan huomattavasti vapaarahoitteisia edullisempia.  Pääkaupunkiseudulla keskineliövuokra ARA-asunnoissa on 12,31 euroa neliöltä ja vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa 17,49 euroa neliöltä.

Kunnat omistavat pääosan ARA-vuokra-asunnoista

ARA-vuokra-asuntojen pääasiallisia omistajia ovat nykyisinkin kuntien yhtiöt ja normaaleista vuokra-asunnoista yli 70 % on kuntayhtiöillä.  Myös uusien tukipäätösten ja asuntojen osalta omistajat ovat pääasiassa kuntia.  Kunnat ovat hyviä ja vastuullisia omistajia, mutta ongelmana on ollut se että kuntayhtiöt eivät ole rakennuttaneet asuntoja riittävästi. Tämän takia on pohdittu, miten saataisiin myös muita rakennuttajia ja tätä kautta lisää tuotantoa.   

Pienellä panoksella omaan asuntoon – uusia malleja kehitetään

ARA on aktiivisesti etsinyt uusia ratkaisuja kohtuuhintaisen asumisen ongelmiin ja suhtautuu myönteisesti osaomistusasumisen kehittämiseen.  Nykyinen osaomistusmalli ei ole kiinnostanut toimijoita.  ARA on yhteistyössä Lakea Oy:n kanssa kehittänyt valtion takaukseen perustuvan Omaksi-mallin, joka mahdollistaa joustavan tavan hankkia asunto pienellä pääomalla ja vähäisellä riskillä.  Malli on kaikkien käytettävissä ja valtuutta takaislainojen myöntämiseen on olemassa, joten kuntayhtiöiden on mahdollista aloittaa osaomistusasuntojen tuotanto välittömästi.      

Lisätietoja: Hannu Rossilahti p. 029 525 0856;
Jarmo Lindén, p. 029 525 0808
 


Liite: Perussuomalaisten puoluevaltuuston päätöslauselma 12.3.2016 kokonaisuudessaan

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n käytössä on valtion lähes 20 miljardin asuntorahoitussalkku. Vuosittain keskus tekee uusia rahoituspäätöksiä yli 1 000 miljoonalla eurolla. ARA:n tehtävä on turvata pienituloisille mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen. Tässä tehtävässään ARA on epäonnistunut.

Kasvukeskuksissa on kohtuuhintaisista asunnoista huutava pula. ARA:n rahoittamien vuokra- ja asumisoikeustalojen sijoittajaomistajat perivät ARA:n siunauksella markkinavuokria ja keräävät miljoonavoittoja. Sijoittajat myös tekevät kokonaisilla ARA-taloilla keskenään pilkkkahintaisia kauppoja ohi asukkaiden.

Kasvukeskusten ulkopuolella asumisen ongelmana on omistusasuntojen vakuusarvojen lasku, joka estää pankkilainan saamisen kotien peruskorjauksiin.

Perussuomalaiset katsovat tilanteen olevan sietämätön. Sen korjaamiseksi on tehtävässään epäonnistunut ARA lakkautettava. Perussuomalaiset esittävät ARA:n tilalle seuraavan mallin, jolla ilman lisärahaa turvataan kohtuuhintainen asuminen koko maassa:

– Valtiokonttori päättää kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon myönnettävästä arava- ja korkotukirahoituksesta, joka suunnataan ensisijaisesti kuntien omistamille yhtiöille.

– KELA päättää pienituloisille asunnonostajille tai peruskorjaajille suoraan myönnettävistä täytetakauksista ja korkotuesta. Näin avataan pienituloisille mahdollisuus omistusasumiseen ja edesautetaan kasvukeskusten ulkopuolella sijaitsevien kotien peruskorjausta.

– Asumisoikeuslakia uudistetaan niin, että asukkaille turvataan heidän asumisoikeusyhtiöön tekemänsä pääomasijoituksen mukainen vaikutusmahdollisuus omaan asumiseensa. Näin turvataan asumisoikeusasumisen elinkelpoisuus vaihtoehtoisena asumismuotona.

– Kasvukeskuksissa valtion ja kuntien omistamat yhtiöt aloittavat laajamittaisen valtion rahoittaman osaomistusasuntojen tuotannon. Perussuomalaiset nostavat tämän kunnissa keskeiseksi vaatimukseksi.