ARAn kehittämisrahoitus on tuloksellista ja vaikuttavaa

Uutinen 16.12.2013 klo 14.13

ARAn tutkimus- ja kehittämisrahoituksella on saatu hyviä, konkreettisia tuloksia aikaan mm. erityisryhmien asumisen, uusien asumisen konseptien sekä energiatehokkaiden rakentamisratkaisujen alueilla. Näin todetaan asiaa kartoittaneessa selvityksessä.

ARAn panostukset tutkimus- ja kehitystyön käytännön soveltamiseen ja tulosten käyttöönottoon innovaatioprosessin loppupäässä ovat tuottaneet tehokkaasti konkreettisia tuloksia. ARA toimii asiakasrajapinnassa ja kehittämisraha toimii siltana tai alustana tutkimuksen, kehittämisen ja konkreettiseen tekemisen välillä. ARA pystyy yhdistämään näin tutkimus- ja kehitystyön sekä sen tulosten toimeenpanon, selvitys toteaa.

ARAn kehittämisrahoitukselle on selkeä tarve, sillä yritykset ja muut julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämisrahoittajat alipanostavat ARAn näkökulmasta keskeisten aihealueiden, kuten erityisryhmien asumisen ja asumisen kohtuuhintaisuuden, tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Rahoitettujen kehittämishankkeiden tuloksilla on ollut vaikutusta aihealueen toimintakenttään, ja ne ovat tuoneet yleisemminkin lisäarvoa asumisen kehittämiseen. Erityisen onnistuneena pidetään asiakastarpeen ja hyödynsaajan näkökulman kytkemistä hankkeiden lähtökohtiin ja toteutustapoihin. Myös ARAn tilasto- ja tietopalvelu saivat kiitosta sidosryhmiltä.

Valtaosa ARAn rahoittamista kehittämishankkeista olisi jäänyt toteutumatta ilman ARAn panostusta. Tämä tieto vahvistaa, että ARAn kehittämisrahoitukselle on selvä tarve ja rahoitus on jatkossakin  järkevää kytkeä ARA-asuntokantaa tukevaan kehittämistyöhön. Rahoituksen lisäksi pidettiin myönteisenä, että ARA tuo hankkeisiin asiantuntemusta ja tarpeellisia verkostoyhteyksiä.

Keskeisenä tulevaisuuden haasteena pidetään sitä, että ARAn tutkimus- ja kehittämistoiminnan resurssit ovat suhteellisesti ottaen vähäiset suhteessa asumisen ja rakentamisen nykyisiin haasteisiin (erityisryhmät, kustannukset, ekologisuus, yhdyskuntien eheys jne.).

Lue lisää arvioinnin loppuraportista:

ARAn kehittämisrahoituksen vaikuttavuuden arviointiselvitys (loppuraportti 2.12.2013)

ARAn kehittämisraha 700 000 euroa/vuosi

ARAlla on ollut vuodesta 2010 lähtien käytössään tutkimus- ja kehittämisrahoitusta, jonka tarkoituksena on ollut kehittää erityisesti kohtuuhintaisen ja laadukkaan asumisen edellytyksiä. ARAn tutkimus- ja kehittämistoiminnan keskiössä ovat olleet erityisryhmien asuminen, energiatehokkuus sekä uudis- ja korjausrakentamisen ratkaisut.

Kehittämistoiminta on ollut käytännössä moninaista vaihdellen asuntorakentamista edistäviin pilottihankkeisiin, pienehköihin selvityksiin ja tiedon välittämiseen sekä alan toimijoiden verkottamiseen. ARAn käytössä ollut määräraha tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on ollut 700 000 euroa vuodessa.

Arvioinnin toteuttajat

Arviointityön toteuttivat marraskuussa 2013 Tempo Economics Oy ja Owal Group Oy. Tarkoituksena oli selvittää, miten ARA on pystynyt vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin kehittämisrahoittajana, mikä on ARAn merkitys asumisen tutkimus- ja rahoituskentässä, ja miten toimintaa tulisi kehittää ja suunnata jatkossa.