ARAlta tukea 2900:lle erityisryhmien asunnolle

Tiedote 14.2.2013 klo 15.13

ARA on antanut avustusvaraukset yli 2 900 erityisryhmien vuokra-asunnon rakentamiseen, peruskorjaamiseen ja hankintaan. Tukea haettiin kaikkiaan yli 7 000 asuntoon, mutta avustusvaraus voitiin antaa vajaalle 43 % haetuista asunnoista. Etenkin vanhushankkeita pääsi tuen piiriin selvästi aiempaa vähemmän.     

Tuen piiriin pääsyn lähtökohtana kunkin erityisryhmän osalta oli se, että asuntohankkeelle  osoitettiin selkeästi pitkäkestoinen tarve paikkakunnalla. Tarpeesta oli tehty riittävän huolellinen selvitys ja hankkeen koko oli mitoitettu tämän tarpeen mukaiseksi. Osassa hankkeista tarvearviot puuttuivat tai arviot olivat puutteelliset erityisesti kehitysvammaisille suunnatuista hankkeista. Osassa tarve oli mitoitettu tarpeisiin nähden liian suureksi. Näistä syistä hankkeita jäi ilman varausta.   

Valinnassa otettiin huomioon erityisryhmien asumiselle asetetut ohjeistukset ja laatusuositukset sekä asuntopoliittiset linjaukset liittyen erityisryhmien asumisen kehittämiseen.

Etusijalle asetettiin kaikki sellaiset kehitysvammaisten, vammaisten, mielenterveys-kuntoutujien, erityistä tukea tarvitsevien nuorten, pitkäaikaisasunnottomien ja opiskelijoiden hankkeet, jotka olivat suositusten mukaisia. Tämän jälkeen valittiin erityisesti muistisairaille tarkoitetut vanhushankkeet.

Lisäksi tukea hakeneita hankkeita arvioitiin sen mukaan, miten ne soveltuvat kunkin erityisryhmän käyttöön, millainen on hankkeen koko ja sijainti sekä ryhmäasuntojen mitoitus. Myös hankkeiden kustannusten kohtuullisuus ja taloudellisuus pitemmällä aikavälillä otettiin huomioon.

Erityisryhmien asuntoja voidaan ympäristöministeriön ohjauksen perusteella suun-nata kasvukeskusten ohella myös väestöltään väheneville alueille. Avustusvarauksista 69 % kohdentui suurimpiin kasvukeskuksiin ja 31 % muualle maahan.   

Avustusvarauksista 43 % kohdentui vanhushankkeille ja 28 % kehitysvammaisille kohdennetuille hankkeille.

Liitteet

Hankejako 2013: Varauksen saaneet hankkeet

Hankejako 2013: Ilman varausta jääneet hankkeet