ARA uudisti strategiansa vuosille 2012-2015

ARAn strategian uudistamiseen on osallistunut laaja joukko toimijoita: johdon ja henkilöstön lisäksi ARAn johtokunta on antanut siihen oman panoksensa. Myös ARAn sidosryhmien edustajat ovat jalostaneet strategialuonnosta omilla terävillä havainnoillaan.   

Strategian ydinsisältö kiteytyi seuraavaksi:

Toiminta-ajatus

ARA edistää kestävää ja kohtuuhintaista asumista vuorovaikutuksessa asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa tukien toimeenpanolla, ohjauksella ja valvonnalla sekä niihin kytkeytyvällä kehittämistoiminnalla. 

ARAn perustehtävä on edistää kestävää ja kohtuuhintaista asumista. Toiminta-ajatus korostaa yhteistyön merkitystä tämän tavoitteen edistämisessä. Lisäksi todetaan, mitä keinoja virastolla on käytössään tehtävän suorittamiseen: se toimeenpanee asumiseen liittyviä tukia sekä ohjaa ja valvoo. Kehittämistoiminta liittyy kaikkeen toimintaan, eikä ole erillinen toiminto.

Visio

ARA on rohkea ja aikaansaava kohtuuhintaisen asumisen uudistaja.

– ARA haluaa tuoda esiin aktiivista, ennakoivaa ja ulospäin suuntautunutta otetta kaikessa tekemisessä. Aikaansaavuus merkitsee sitä, että ARAn toiminta vaikuttaa konkreettisesti ja käytännönläheisesti. Tavoitteena on, että ARAn puoleen kannattaa kääntyä asiantuntemuksen, osaamisen ja verkostojen vuoksi.  Kohtuuhintaisen asumisen edistäminen on ARAn keskeinen tehtävä ja se näkyy myös visiossa.

Visio on toteutunut, kun seuraavat strategiset päämäärät on saavutettu:

  1. Ympäristöystävällinen ja taloudellinen elinkaariajattelu sekä erityisryhmien asuntotuotantotuen vaikuttavuus ovat keskeisessä asemassa ARA-tukien toimeenpanossa.
  2. ARAlla on asumisen kehittämistoiminnassa edellä käyvä ote ja valtakunnallinen koordinoiva rooli.
  3. ARA-asuntokannan käytön ohjaus ja uudistaminen on ennakoivaa ja vaikuttavaa.
  4. Henkilöstön valmiudet ja osallistuminen palvelevat ARAn kaikkia tavoitteita.

ARAn arvot

  • Vuorovaikutteinenyhteistyö 
  • Asiakas- ja asukaslähtöisyys
  • Vastuullisuus 
  • Oikeudenmukaisuus   

Arvoksi nostettiin vastuullisuus, joka korostaa, että ARA ohjaa asiakkaitaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti pitkäjänteiseen ja kestävään toimintaan yleisesti ja myös yksittäisissä hankkeissa. Lisäksi ARA toimii asetettujen yhteiskunnallisten tavoitteiden mukaisesti sekä asuntorakentamisen tukien toimeenpanossa että muussa toiminnassa. Arvona aiemmin ollutta asiantuntevuutta pidetään lähtökohtana kaikessa asiantuntijaviraston toiminnassa.

ARAn strategia kiteyttää ne keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet, joita virasto lainsäädännön, hallitusohjelman ja muun ohjauksen puitteissa pitää erityisen tärkeinä ja joissa se tavoittelee selvimmin muutosta nykytilaan. Strategiatyön kuluessa valmisteltiin myös kunkin strategisen päämäärän toteuttamiseksi useita toimenpiteitä ja niille arviointikriteerejä.

Julkaistu 28.2.2012 klo 10.00, päivitetty 18.2.2013 klo 14.22