ARA tukee 4 100 asunnon rakentamista, korjaamista ja hankintaa erityisryhmille

ARA on antanut avustusvaraukset yli 4 100 erityisryhmien vuokra-asunnon rakentamiseen, peruskorjaamiseen ja hankintaan. Tukea haettiin kaikkiaan 7200 asuntoon, mutta avustusvaraus voitiin antaa noin puolelle (57 %) haetuista asunnoista. Hankevalinnassa painottuivat erilaiset vanhusväestöön liittyvät hankkeet.

Tukea saaneet asunnot käyttäjäryhmittäin:

Pitkäaikaisasunnottomat 180
Kehitysvammaisten hankkeet 495
Muiden vammaisryhmien hankkeet 26
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat 119
Huonokuntoiset vanhukset 427
Muistisairaat vanhukset 1 234
Opiskelijat   1 440
Vanhusten tuki- ja vuokra-asunnot 220
YHTEENSÄ 4 141

Tuen piiriin hyväksyttyjen hankkeiden avustusmäärä on noin 129 miljoonaa euroa ja korkotukilainan määrä noin 309 miljoonaa. Myönteisen varauksen saannin edellytys oli, että hankkeella on kunnan puoltolausunto. Lisäksi tukiasunnoista ja palveluasunnoista edellytettiin kunnan tai alueen sosiaali- ja terveystoimen puoltolausunto. Hyväksyttävän hankkeen tuli olla kunnan palvelurakenteen kannalta tarpeellinen, pitkäkestoinen ja sopiva.

ARA otti hankkeiden valinnassa huomioon erityisryhmien asumiselle asetetut valtakunnalliset linjaukset, ohjeistukset ja laatusuositukset. Erityisryhmien asuntoja voidaan ympäristöministeriön ohjauksen perusteella suunnata kasvukeskusten ohella myös väestöltään väheneville alueille. Hankkeiden valinnassa on otettu huomioon kunkin erityisryhmän paikkakuntakohtainen asunnontarve sekä kunnan palvelurakenne mahdollisine muutostarpeineen.

Valinnassa etusijalla ovat olleet kaikkein vaikeimmassa asuntotilanteessa olevat erityisryhmät. Näitä ovat pitkäaikaisasunnottomat, kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat ja muistisairaat vanhukset.

Tuen piiriin hyväksyttyjen asuntojen on oltava asuttavuudeltaan tarkoituksenmukaisia ja asuinympäristöltään toimivia sekä rakennus-, tontti-, ylläpito- ja asumiskustannuksiltaan kohtuullisia. Näiden vaatimusten sekä edellä mainittujen, erityisryhmien asumiselle esitettyjen, valtakunnallisten erityisseikkojen toteutumiseksi ARA ohjaa hankkeita mm. ARAn Suunnitteluoppaassa ja Palveluasumisen oppaassa. Laitosmaisten suunnitteluratkaisujen sijaan tavoitteena on toteuttaa kodikkaita tiloja siten, että ne ovat myös valtakunnallisten sosiaalihuollon valvontaohjelmien mukaisia. Lisäksi toivotaan, että erityisryhmiin kuuluvat voivat asua tavallisilla asuinalueilla.

Julkaistu 14.2.2012 klo 10.00, päivitetty 18.2.2013 klo 14.27