Lyhyen korkotuen ARA-vuokra-asunnot

Lyhyen korkotuen tavoitteena on lisätä kohtuuhintaisten ja sosiaalisin perustein valittaville asukkaille tarkoitettujen vuokra-asuntojen tuotantoa alueilla, joilla vuokra-asunnoille on pitkäaikaista kysyntää.

Rahoitusmallilla edistetään etenkin kasvukeskuksissa asuvien ja niihin muuttavien pieni- ja keskituloisten kotitalouksien mahdollisuuksia löytää tuloihinsa nähden kohtuuhintaisia asumisratkaisuja.

Lyhytaikaisen korkotukilainan saaja sitoutuu toteuttamaan julkisen palvelun velvoitetta. Sen sisältönä on kohtuuvuokraisten ja sosiaalisin perustein valituille asukkaille tarjottujen asuntojen tuottaminen ja ylläpito.

Kohteiden käyttö- ja luovutusrajoitukset

Lyhytaikaisella korkotukilainalla rahoitettuja asuntoja koskevat laissa säädetyt käyttö- ja luovutusrajoitukset. Rajoitukset vaikuttavat

  • vuokraan (sitova alkuvuokra),
  • asukkaiden valintaan,
  • lainansaajan tai sen omistajayhtiön tuoton tuloutukseen sekä
  • vuokratalon ja osakkeiden luovutukseen.

Asuntojen on oltava vuokrakäytössä koko rajoitusajan. Rajoitukset ovat voimassa 10 vuotta.

Asuntojen käyttöä sekä korkotukivuokratalon, lainansaajan ja sen omistavan yhtiön osakkeiden luovutusta koskevat rajoitukset tulevat voimaan korkotukilainapäätöksestä lukien.

Rajoitusajan kesto (10 vuotta) ja korkotuen maksaminen alkavat kuitenkin useimmiten vasta vuokratalon valmistumisen jälkeen, kun ARA on tehnyt korkotukilainan lopullista hyväksymistä koskevan tarkistuspäätöksen. Rajoituksia sovelletaan rajoitusajan loppuun asti, vaikka laina maksettaisiin ennenaikaisesti takaisin.

Asunnot osoitetaan vuokra-asuntoa tarvitseville pieni- ja keskituloisille talouksille. Asukasvalintoja tehtäessä selvitetään ainoastaan taloudessa asuvien tulot, ei asunnon tarvetta tai varallisuutta. Käytössä on siis ainoastaan tulojen yläraja.

Asukkaaksi valitsemisen edellytyksenä on, etteivät yhden hengen ruokakunnan kuukausitulot ylitä 3 540 euroa.

  • Jos ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin yksi 18 vuotta täyttänyt aikuinen, korotetaan tulorajaa 2 480 eurolla kutakin aikuista kohden.
  • Jos ruokakuntaa kuuluu alle 18-vuotiaita lapsia, tulorajaa korotetaan ensimmäisestä lapsesta 650 eurolla ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 600 eurolla. Ikä lasketaan sen kalenterivuoden lopun mukaan, jolloin asukkaaksi valitsemista haetaan.

Esimerkkejä lyhyen korkotuen tulorajoista:

Talouteen kuuluvien henkilöiden lukumäärä Tulot (brutto) €/kk
1 aikuinen 3 540
2 aikuista 6 020
1 aikuinen ja lapsi 4 190
2 aikuista ja lapsi 6 670
2 aikuista ja 2 lasta 7 270
2 aikuista ja 3 lasta 7 870

 
Tarkempia ohjeita ja lisätietoa lyhytaikaista korkotukea saaneen toimijan oppaassa: Siirry oppaan sivulle

Lyhyen korkotukilainan hyväksymispäätöksessä ARA vahvistaa kohteelle sitovan alkuvuokran määrän.

Yhtiö voi tarkistaa alkuvuokraa vuosittain elinkustannusindeksin vuotuisella muutoksella, johon lisätään enintään 1,5 prosenttiyksikköä.

Sitovan alkuvuokran määrittäminen tapahtuu omakustannusperiaatteen kaltaisesti, mutta omakustannusvuokran määrittämistä koskevia säädöksiä ja ohjeita ei kuitenkaan sovelleta lyhyellä korkotuella rahoitettujen kohteiden vuokranmääritykseen.

Vuokrien tasaus ei ole mahdollista

Lyhytaikaisella korkotuella lainoitettujen kohteiden vuokria ei voi tasata muiden lyhytaikaista korkotukea saaneiden kohteiden kesken, eikä myöskään muiden ARA-kohteiden kanssa.

Yksittäiset kohteet on pidettävä erillisinä vuokranmääritysyksikköinä. Vuokrien tasaus eri kohteiden kesken ei ole sallittua, koska sekä alkuvuokrien sääntely että tuotontuloutus ovat korkotukilainan hyväksymispäätöksessä kohdekohtaisesti määriteltyjä.

 

Tarkempia ohjeita ja lisätietoa lyhytaikaista korkotukea saaneen toimijan oppaassa: Siirry oppaan sivulle


 

Lyhytaikaisella korkotukilainalla lainoitetun vuokratalon voi luovuttaa vain ARAn nimeämälle luovutuksensaajalle, jolle voitaisiin muutoinkin myöntää lyhytaikainen korkotukilaina.

Lainansaajana olevan yhtiön osakkeet voi luovuttaa vain ARAn nimeämälle luovutuksensaajalle, joka vastaa luovuttajaa. Kyseinen vaatimus koskee myös lainansaajayhtiön osakkeet omistavan yhtiön osakkeiden luovutusta, jos lainansaajana on asunto-osakeyhtiö tai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö.

Lainansaajan tai sen osakkeenomistajan on etukäteen ilmoitettava ARAlle talon tai osakkeiden luovutuksesta.

 

Tarkempia ohjeita ja lisätietoa lyhytaikaista korkotukea saaneen toimijan oppaassa: Siirry oppaan sivulle

Lyhytaikaista korkotukea saaneiden yhtiöiden tuoton tuloutusta on rajoitettu ajalta, jolloin vuokratalojen käyttö- ja luovutusrajoitukset ovat voimassa. Tuoton tuloutusta koskeva rajoitus koskee myös lainansaajan omistajayhtiötä siinä tapauksessa, että lainansaajana on asunto-osakeyhtiö tai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö.

Lainansaaja tai sen omistava yhtiö saa tulouttaa harjoittamansa korkotukivuokra-asuntojen vuokraustoiminnan tuotoista omistajalleen enintään omistajan omarahoitusosuutena kohteeseen sijoittamille varoille lasketun kohtuullisen tuoton.

ARA vahvistaa kohtuullisen tuoton suuruuden eli omarahoitusosuuden tuottoprosentin (%) korkotukilainan hyväksymispäätöksessä ja se vastaa omistajan omarahoitusosuudelle asukkaiden vuokrissa perimää korkoa. Hyväksytyn suuruinen tuotto voidaan tulouttaa vain jokaisen lainoituskohteen osalta erikseen.

 

Tarkempia ohjeita ja lisätietoa lyhytaikaista korkotukea saaneen toimijan oppaassa: Siirry oppaan sivulle


 

ARA ohjaa ja valvoo vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annetun lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista. ARAlla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada nähtäväkseen valvonnan toteuttamiseksi tarpeelliset asiakirjat.

ARA valvoo erityisesti vuokrien korotuksia sekä yhtiöiden tuoton tuloutusta vuosittain yhtiöiltä pyydettävien tietojen perusteella.

Kunta valvoo asukasvalintaperusteiden noudattamista.

 

Tarkempia lisätietoja lyhytaikaista korkotukea saaneen toimijan oppaassa: Siirry oppaan sivulle


 

Julkaistu 13.2.2020 klo 19.37, päivitetty 8.1.2021 klo 12.41