Lyhytaikaisen korkotuen ARA-vuokra-asunnot

Lyhytaikaisen korkotuen tavoitteena on lisätä kohtuuhintaisten ja sosiaalisin perustein valittaville asukkaille tarkoitettujen vuokra-asuntojen tuotantoa alueilla, joilla vuokra-asunnoille on pitkäaikaista kysyntää.

Rahoitusmallilla edistetään etenkin kasvukeskuksissa asuvien ja niihin muuttavien pieni- ja keskituloisten kotitalouksien mahdollisuuksia löytää tuloihinsa nähden kohtuuhintaisia asumisratkaisuja.

Lyhytaikaisen korkotukilainan saaja sitoutuu toteuttamaan julkisen palvelun velvoitetta. Sen sisältönä on kohtuuvuokraisten ja sosiaalisin perustein valituille asukkaille tarjottujen asuntojen tuottaminen ja ylläpito.

Kohteiden käyttö- ja luovutusrajoitukset

Lyhytaikaisella korkotukilainalla rahoitettuja asuntoja koskevat laissa säädetyt käyttö- ja luovutusrajoitukset. Asuntojen on oltava vuokrakäytössä koko rajoitusajan.

Rajoitukset vaikuttavat:

  • vuokraan (sitova alkuvuokra),
  • asukkaiden valintaan,
  • lainansaajan tai sen omistajayhtiön tuoton tuloutukseen sekä
  • vuokratalon ja osakkeiden luovutukseen.

Asukkaiden valinta korkotukivuokra-asuntoihin perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen. Asukkaiden valinnassa noudatetaan tulorajoja.

Asuntojen käyttöä sekä korkotukivuokratalon, lainansaajan ja sen omistavan yhtiön osakkeiden luovutusta koskevat rajoitukset tulevat voimaan korkotukilainapäätöksestä lukien.

Rajoitusaika päättyy, kun 10 vuotta on kulunut vuokratalon valmistumisen jälkeen ARAn tekemästä korkotukilainan lopullista hyväksymistä koskevasta tarkistuspäätöksestä. Korkotuen maksaminen alkaa vasta, kun ARA on tehnyt tarkistuspäätöksen. Rajoituksia sovelletaan rajoitusajan loppuun asti, vaikka laina maksettaisiin ennenaikaisesti takaisin.

Asunnot osoitetaan vuokra-asuntoa tarvitseville pieni- ja keskituloisille talouksille. Asukasvalintoja tehtäessä selvitetään ainoastaan hakijaruokakunnan tulot. Asunnon tarvetta tai varallisuutta ei tarvitse selvittää.

Asuntohakemuksessa pitää kysyä vähintään hakijaruokakunnan koko ja tulot. Luottotiedoissa olevat maksuhäiriömerkinnät eivät saa olla este asunnon hakemiselle. Yhtiön tulee ilmoittaa, jos asunnon hakijoiden luottohäiriömerkinnät tarkistetaan. Maksuhäiriömerkinnät eivät ole este asunnon osoittamiselle ainakaan silloin, jos ne ovat vähäisiä. Ei myöskään silloin, jos maksuhäiriöhistorian perusteella voidaan arvioida, että laiminlyönnit eivät ole toistuvia. Maksuhäiriöiden syyt, vakavuus ja toistuvuus vaativat tapauskohtaista arviointia.

Hakijoita ei tarvitse asettaa etusijajärjestykseen tulojen määrän perusteella, vaan käytössä on ainoastaan tulojen yläraja. Asukkaaksi valitsemisen edellytyksenä on, etteivät yhden hengen ruokakunnan kuukausitulot ylitä 3 540 euroa.

  • Jos ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin yksi 18 vuotta täyttänyt aikuinen, korotetaan tulorajaa 2 480 eurolla kutakin aikuista kohden.
  • Jos ruokakuntaa kuuluu alle 18-vuotiaita lapsia, tulorajaa korotetaan ensimmäisestä lapsesta 650 eurolla ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 600 eurolla. Ikä lasketaan sen kalenterivuoden lopun mukaan, jolloin asukkaaksi valitsemista haetaan.

Esimerkkejä lyhytaikaisen korkotuen tulorajoista:

Talouteen kuuluvien henkilöiden lukumäärä Tulot (brutto) €/kk
1 aikuinen 3 540
2 aikuista 6 020
1 aikuinen ja lapsi 4 190
2 aikuista ja lapsi 6 670
2 aikuista ja 2 lasta 7 270
2 aikuista ja 3 lasta 7 870

 
Tarkempia ohjeita ja lisätietoa lyhytaikaista korkotukea saaneen toimijan oppaassa: Siirry oppaan sivulle

ARA vahvistaa lyhytaikaisen korkotukilainan hyväksymispäätöksessä kohteelle sitovan alkuvuokran määrän.

Yhtiö saa tarkistaa alkuvuokraa siten, että vuosittainen tarkistus perustuu elinkustannusindeksin vuotuiseen muutokseen lisättynä enintään 1,5 prosenttiyksiköllä.

Vuokrien tasaus ei ole mahdollista

Lyhytaikaisella korkotuella lainoitettujen kohteiden vuokria ei voi tasata muiden lyhytaikaista korkotukea saaneiden kohteiden kesken, eikä myöskään muiden ARA-kohteiden kanssa.

Yksittäiset kohteet on pidettävä erillisinä vuokranmääritysyksikköinä. Vuokrien tasaus eri kohteiden kesken ei ole sallittua, koska sekä alkuvuokrien sääntely että tuotontuloutus ovat korkotukilainan hyväksymispäätöksessä kohdekohtaisesti määriteltyjä.

 

Tarkempia ohjeita ja lisätietoa lyhytaikaista korkotukea saaneen toimijan oppaassa: Siirry oppaan sivulle


 

Lyhytaikaisella korkotukilainalla lainoitetun vuokratalon voi luovuttaa vain ARAn nimeämälle luovutuksensaajalle, jolle voitaisiin muutoinkin myöntää lyhytaikainen korkotukilaina.

Lainansaajana olevan yhtiön osakkeet voi luovuttaa vain ARAn nimeämälle luovutuksensaajalle, joka vastaa luovuttajaa. Kyseinen vaatimus koskee myös lainansaajayhtiön osakkeet omistavan yhtiön osakkeiden luovutusta, jos lainansaajana on asunto-osakeyhtiö tai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö.

Lainansaajan tai sen osakkeenomistajan on etukäteen ilmoitettava ARAlle talon tai osakkeiden luovutuksesta.

 

Tarkempia ohjeita ja lisätietoa lyhytaikaista korkotukea saaneen toimijan oppaassa: Siirry oppaan sivulle

Lyhytaikaista korkotukea saaneiden yhtiöiden tuoton tuloutusta on rajoitettu vuokratalojen käyttö- ja luovutusrajoitusten päättymiseen saakka. Tuoton tuloutusta koskeva rajoitus koskee myös lainansaajan omistajayhtiötä siinä tapauksessa, että lainansaajana on asunto-osakeyhtiö tai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö.

Lainansaaja tai sen omistava yhtiö saa tulouttaa harjoittamansa korkotukivuokra-asuntojen vuokraustoiminnan tuotoista omistajalleen enintään omistajan omarahoitusosuutena kohteeseen sijoittamille varoille lasketun kohtuullisen tuoton.

ARA vahvistaa kohtuullisen tuoton suuruuden eli omarahoitusosuuden tuottoprosentin (%) korkotukilainan hyväksymispäätöksessä ja se vastaa omistajan omarahoitusosuudelle asukkaiden vuokrissa perimää korkoa. Hyväksytyn suuruinen tuotto voidaan tulouttaa vain jokaisen lainoituskohteen osalta erikseen.

 

Tarkempia ohjeita ja lisätietoa lyhytaikaista korkotukea saaneen toimijan oppaassa: Siirry oppaan sivulle


 

ARA ohjaa ja valvoo vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annetun lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista. ARAlla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada nähtäväkseen valvonnan toteuttamiseksi tarpeelliset asiakirjat.

ARA valvoo erityisesti vuokrien korotuksia sekä yhtiöiden tuoton tuloutusta vuosittain yhtiöiltä pyydettävien tietojen perusteella.

Kunta valvoo asukasvalintaperusteiden noudattamista.

 

Tarkempia lisätietoja lyhytaikaista korkotukea saaneen toimijan oppaassa: Siirry oppaan sivulle


 

Julkaistu 13.2.2020 klo 19.37, päivitetty 19.11.2021 klo 9.15