Hallintokantelu toiminnan oikeellisuudesta

ARA voi vastaanottaa ja käsitellä hallintokanteluja toiminnasta, jonka valvonta kuuluu ARAn lakisääteisiin tehtäviin. Kantelua koskevan asian on siis kuuluttava ARAn toimivallan piiriin.

Monet asumiseen liittyvät kysymykset ja erimielisyydet esimerkiksi valtion tuella rahoitettujen asuntojen (ns. ARA-asunnot) omistajien ja asukkaiden välillä jäävät ARAn toimivallan ulkopuolelle. Se, voidaanko asia käsitellä hallintokanteluna, arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Katso alempaa kohta ”Esimerkkejä ARAn toimivaltaan kuuluvista asioista”.

Kantelun voi tehdä korkeintaan 2 vuoden takaisesta asiasta. Sitä vanhemmasta asiasta tehtyä kantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä.

Mitä kantelulla tarkoitetaan

Kantelulla tarkoitetaan valvovalle viranomaiselle tehtyä ilmoitusta tai ilmiantoa virheellisestä menettelystä tai laiminlyönnistä. Kantelun kohteena voi olla viranomaisen, virkamiehen tai muun julkista hallintotehtävää hoitavan toiminta.

Viranomainen voi kanteluun perehdyttyään antaa hallinnollista ohjausta sille taholle, jonka toiminnasta kantelussa on kyse.

Kantelu ei ole muutoksenhakukeino

Kantelu ei ole koskaan päätökseen kohdistuva muutoksenhakukeino. ARA ei voi kantelun perusteella annettavalla päätöksellä muuttaa tai kumota tehtyjä päätöksiä tai muita toimenpiteitä, vaan kantelutapauksissa tapahtuneen toiminnan oikeellisuutta tutkitaan jälkikäteen.

ARA voi kanteluratkaisussa huomauttaa mahdollisesta virheellisestä menettelystä ja tarvittaessa antaa asiassa hallinnollista ohjausta kantelun kohteelle.

ARA valvoo yleishyödyllisiksi yhteisöiksi nimeämiensä yhteisöjen sekä muiden ARA-asuntoja omistavien yhteisöjen toimintaa. Valvontatehtävät ovat lailla määrättyjä ja ne kohdistuvat laissa määritettyyn toimintaan.

ARAn valvontavaltaan kuuluva toiminta

Valtion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajien toiminta:

 • asukasvalinnat (Huom. ensisijainen valvova viranomainen on kunta)
 • asuntojen käyttötarkoitus
 • Yhteisön vuokrien tai käyttövastikkeiden määritysperiaatteet:
  • määritetäänkö vuokrat omakustannusperiaatteen mukaan
  • onko yhteisö laatinut jälkilaskelmat
 • muut käyttö- ja luovutusrajoitukset (esim. luovutukset)
 • yleishyödyllisyyssäännösten noudattaminen

Esimerkkejä toiminnasta, joka ei kuulu ARAn toimivaltaan:

 • asumisaikaiset korjaukset
 • asuntojen huolto ja kunnossapito
 • häädöt
 • vuokranantajan ja vuokralaisen väliset ristiriidat

Kunta valvoo asukasvalintoja

Valtion tukemien asuntojen asukasvalintojen valvonta kuuluu ensisijaisesti kunnalle. Ota siis asukasvalintoihin liittyvissä asioissa ensin yhteyttä kuntaan. Voit ottaa yhteyttä ARAan, jos et saa vastausta kunnalta tai olet tyytymätön siihen.

Vuokran tai käyttövastikkeen kohtuullisuutta arvioivat tuomioistuimet

Yksittäisen asunnon vuokran tai käyttövastikkeen kohtuullisuuden arvioiminen kuuluu yleisille tuomioistuimille.

Yhteishallintolakiin liittyvät tehtävät ratkaisee AVI

Yhteishallintolakiin (laki yhteishallinnosta vuokrataloissa) liittyvät asiat ratkaistaan aluehallintovirastossa.

Tee kantelu kirjallisena ARAlle ja lähetä se ARAn kirjaamoon postitse tai sähköpostitse ARAan.

Jos et ole varma, voidaanko asiasi käsitellä kanteluna, tai sinulla on muuta kysyttävää kantelun tekemisestä, voit olla yhteydessä osoitteeseen valvonta (at) ara.fi.

Kantelusta on löydyttävä seuraavat tiedot:

 • kantelijan nimi
 • kantelijan yhteystiedot
 • kantelun kohteena oleva menettely, päätös tai toimenpide
 • kantelijan käsitys siitä, millä perusteilla kyseinen menettely on ollut virheellistä, epäasianmukaista tai lainvastaista
 • mahdollisuuksien mukaan tieto ajankohdasta, johon kantelu kohdistuu.

ARA pyytää kantelijaa tarvittaessa täydentämään kanteluaan, jos kantelussa ei ole asian käsittelemiseksi riittäviä tietoja.

Kantelun lähettäminen

Lähetä kantelu ARAn kirjaamoon. Jos kantelu sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia tietoja, sähköposti on lähetettävä suojattuna turvapostina Turvaviesti-palvelun kautta: Siirry turvapostiin (turvaviesti.ara.fi)

Kirjaamon yhteystiedot

Sähköposti:

kirjaamo.ara (at) ara.fi

 

Osoite:

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
Kirjaamo
PL 30
15141 LAHTI

ARA perehtyy kanteluun ja harkitsee tapauskohtaisesti, millaisia toimenpiteitä kantelu edellyttää. Jos kantelun johdosta ei ole aihetta ryhtyä toimenpiteisiin, ilmoitetaan siitä mahdollisimman pian kantelun tekijälle.

ARA hankkii asiassa tarpeelliseksi katsomansa selvitykset ja tarvittaessa kuulee kantelun kohdetta. Kantelun tekijän nimi tulee kantelun kohteen tietoon. Kantelun kohteelle voidaan myös kuulemisen yhteydessä lähettää kantelijan toimittamat asiakirjat. ARA pyytää kantelijalta vastineen asiassa, jos pitää sitä tarpeellisena.

Kun ARA on antanut asiassa ratkaisunsa, ratkaisu annetaan tiedoksi kantelijalle ja kantelun kohteelle sekä asukasvalintaa koskevissa asioissa myös kunnalle.

Kanteluun tehdystä ratkaisusta ei voi valittaa.

Infografiikka hallintokantelusta. Grafiikassa kerrotaan kantelun tekemisestä sekä listataan esimerkkejä ARAn toimivaltaan kuuluvista ja kuulumattomista asioista. Grafiikan sisältö avataan sivun tekstissä.
Julkaistu 7.8.2020 klo 11.31, päivitetty 13.8.2020 klo 14.16