Asumisoikeusasuntojen hakuprosessi

Asukasvalintaperusteet

Asukasvalintaperusteet ovat esitetty asumisoikeusasunnoista annetussa laissa (650/1990).

Asumisoikeuden haltijaksi hyväksyttävän edellytykset ovat pääsääntöisesti 18 vuoden ikä sekä hakijan asumisoikeusasunnon tarve. Hakijalla ei ole asumisoikeusasunnon tarvetta, jos hänellä on:

  1. hakualueella omistusasunto, joka sijainniltaan, kooltaan, varustetasoltaan, asumiskustannuksiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan kohtuudella vastaa haettua asumisoikeusasuntoa tai
  2. varallisuutta niin paljon, että hän voi rahoittaa vähintään 50 % hakemansa tai vastaavan asunnon käyvästä vapaasta hinnasta tai peruskorjata hakualueella sijaitsevan omistusasuntonsa hakemaansa asuntoa vastaavaksi.

Edellä mainittuja ehtoja ei edellytetä asumisoikeusasunnosta toiseen vaihtavalta hakijalta eikä 55 vuotta täyttäneeltä hakijalta.

Vapaarahoitteisen asumisoikeustalon asukasvalinta

Vapaarahoitteisen asumisoikeuden haltijan valinta on vapaata.

Asumisoikeusasuntojen hakeminen

Asumisoikeutta hakevan on ilmoittauduttava kunnalle, jonka alueelta asumisoikeutta haetaan. Kunnat voivat muodostaa myös yhteisen hakualueen. Kunta antaa asumisoikeutta hakevalle järjestysnumeron. Tämän jälkeen hakija voi jättää hakemuksen asumisoikeusyhteisöön, jonka omistamasta tai omistukseen tulevasta talosta hän haluaa asunnon. Asumisoikeusasuntoja tarjoavat yhteisöt löytyvät internetsivuilta. Suuri osa asumisoikeusasuntojen omistajista käyttää sähköistä hakujärjestelmää, johon pääsee kirjautumaan verkkopankkitunnuksilla tai omistajan toimittamilla tunnuksilla.

Asumisoikeuksien tarjoaminen

Asumisoikeusasuntoja tarjotaan järjestysnumeron mukaisessa järjestyksessä. Asumisoikeusyhteisöt tarjoavat asuntoja ja ottavat vastaan vastauksia antamiinsa tarjouksiin. Jos hakijalle on tarjottu asuntoa, joka kohtuudella vastaa hänen hakemaansa asuntoa ja hän kieltäytyy kolmannesta tällaisesta asunnosta, siirtää kunta hakijan järjestysnumeroltaan muiden hakijoiden jälkeen. Tarjotusta asumisoikeudesta kieltäytymisenä pidetään myös sitä, että hakija ei määräaikaan (vähintään 2 vk) mennessä vastaa hänelle tehtyyn tarjoukseen tai hänelle annettuun ilmoituksen täsmentämiskehotukseen taikka ei esitä tarpeellista selvitystä asumisoikeusasunnon tarpeen arviointiin vaadituista seikoista.

Kun hakija on hyväksynyt yhteisön antaman tarjouksen, hyväksyy kunta asumisoikeuden saajan sekä valvoo siinä yhteydessä, ettei hakijan oikeutta tulla valituksi järjestysnumeronsa mukaisessa järjestyksessä ole loukattu.

Asumisoikeusmaksu

Asumisoikeusmaksun (enimmäishinnan) vahvistaminen kuuluu kunnan tehtäviin. Enimmäishinnan määräämistä varten talonomistajan on esitettävä tarpeellinen selvitys kunnalle.

 

Enimmäishinta

Enimmäishinta muodostuu seuraavista eristä:

  1. huoneistosta talon rakentamis- tai muusta hankintavaiheesta suoritetusta asumisoikeusmaksusta (asunnon 1. asumisoikeusmaksu)
  2. kohdassa 1. tarkoitetun asumisoikeusmaksun indeksikorotuksesta, joka vastaa asumisoikeusmaksun suorittamisen jälkeen tapahtunutta rakennuskustannusindeksin muutosta (indeksin juoksu lasketaan asunnon 1. asumisoikeusmaksun eräpäivästä tai, jos sen on saanut suorittaa erissä, 1. erän eräpäivästä asunnon nykyiseen luovutushetkeen)
  3. luovuttajan ja häntä edeltäneiden asumisoikeuden haltijoiden huoneistoon tekemistä tai hallinta-aikanaan rahoittamista kohtuullisten parannusten arvosta luovutushetkellä. Tätä arvoa määrättäessä on otettava huomioon parannustöistä aiheutuneet kustannukset, töiden ajankohta, niiden jäljellä oleva hyöty ja muut seikat (vähennetään vuosittaiset poistot).

Tilastokeskus julkaisee kuukausittain rakennuskustannusindeksin pisteluvut. Enimmäishinnan vahvistamisessa on pyrittävä käyttämään luovutushetkeen nähden viimeksi tiedossa olevaa pistelukua.

Asumisoikeuden enimmäishinnan laskentamalli

Asumisoikeuden enimmäishinnan laskentakaava (C / B x A €)

C

---- x A €

B

A = Asumisoikeustalon rakentamis- tai hankintavaiheessa asunnosta maksettu asumisoikeusmaksu (1. asumisoikeusmaksu). Rakentamis- ja hankintavaiheessa maksettu asumisoikeusmaksu A € on aina sama, jonka arvoa rakennuskustannusindeksin muutosten mukaisesti seurataan.

B = Rakennuskustannusindeksin pisteluku, joka lähinnä vastaa asumisoikeusasunnon 1. luovutushetkeä (asunnon alkuperäisen asumisoikeusmaksun ajankohta). Jos asumisoikeusmaksu on maksettu erissä, pisteluku otetaan 1. erän erääntymisestä.

C = Rakennuskustannusindeksin pisteluku, joka lähinnä vastaa asumisoikeuden luovutushetkeä.

Asumisoikeuden enimmäisarvo ei koskaan ole alle asunnon alkuperäisen asumisoikeusmaksun (A €).

Asukasvalintojen valvonta ja ohjaus 18.5.2020
ARAn ohjeet valvonta- ja ohjausvastuista ja niitä koskevien säännösten soveltamisalasta koskevat asukasvalintoja. Vuokranmääritystä valvoo ARA. Tarkemmat tiedot ohjekirjeessä:
Lue lisää
Julkaistu 22.10.2019 klo 7.55, päivitetty 12.1.2022 klo 8.57