Asukashallinto asumisoikeustaloissa

Tutustu oppaaseen:

Asukashallinto-opas

Uuden asumisoikeuslain (393/2021) asukashallintoa koskevat säännökset astuvat voimaan 1.9.2022. Opas ohjeistaa asukashallinnon toteuttamista valtion tukemissa asumisoikeusasunnoissa. Lue lisää

Asumisoikeuden haltijalla on oikeus osallistua asumisoikeustaloa koskevaan hallintoon ja päätöksentekoon sekä saada omistajalta tietoa talon asioista asumisoikeuslain (393/2021) säännösten mukaisesti. Näitä oikeuksia asumisoikeuden haltija voi käyttää esim. asukaskokouksessa / asukastoimikunnassa, hallituksessa ja yhteistyöelimessä. Asukas voi lisäksi toimia valvojana tai luottamushenkilönä.

Asukashallintoa toteutetaan neljällä eri tasolla:

  • Talotason asukashallinto hoitaa yksittäisen asumisoikeuskohteen asukashallinnon tehtäviä.
  • Yhteisötason asioihin keskittyvä yhteisön ja asumisoikeuden haltijoiden välinen yhteistyöelin on pakollinen.
  • Asukkaita valitaan asumisoikeusyhteisön hallitukseen vähintään 40% tai vähintään 2.
  • Valtakunnallisessa neuvottelukunnassa on asumisoikeustoimijoiden, niiden asukkaiden ja viranomaisten edustajia.

Asumisoikeuden haltijoilla on oikeus saada tiedot käyttövastikkeen määräytymisen, tasaamisen ja jyvityksen perusteista, tasauksen vaikutuksesta käyttövastikkeeseen sekä tiedot käyttövastikkeilla kerättyjen varojen käytöstä. Tiedot on annettava asukaskokouksessa ja yhteistyöelimelle. Tietojen on oltava asukkaiden saatavilla myös sähköisesti. Siirry Käyttövastike ja jälkilaskelmat -sivulle
 

Tiedonantovelvollisuus

Asukaskokouksella, yhteistyöelimellä ja asukastoimikunnalla on oikeus saada asumisoikeusyhteisöltä tai tämän edustajalta oikeuksiensa käyttämiseen tarpeelliset asumisoikeuskohdetta tai asumisoikeusyhteisöä
koskevat tiedot.

Asumisoikeusyhteisön on tiedotettava asumisoikeuden haltijoille ja yhteistyöelimelle asumisoikeuskohdetta tai asumisoikeusyhteisöä koskevista sellaisista asioista, joilla voi olla merkitystä heille tai asukashallinnon toimielimille tämän lain mukaisten oikeuksien käyttämisessä (§ 50).

Tiedonsaanti oikea-aikaisesti ja läpinäkyvästi on hyvän asukashallinnon perusta. Tiedonsaanti koskee kaikkia asukashallinnon tasoja, niiden oikeuksien ja ominaispiirteiden mukaisesti.

Yhteisöt voivat luovuttaa vain sellaista tietoa sopimuksen sisällöstä, mikä ei ole liikesalaisuuden piirissä. Sopimuksiin liittyvät hintatiedot kuuluvat liikesalaisuuden piiriin, myös hankintalain mukaisissa hankintayksiköissä, mikäli hintatieto on toimittajan määrittelemä liikesalaisuus.

 

Asukashallinto asumisoikeusyhdistyksen omistamassa talossa

Asumisoikeuslain (393/2021) mukainen asukashallinto ei koske asumisoikeusyhdistyksiä. Sen sijaan asiasta säädetään asumisoikeusyhdistyksistä annetussa laissa (1072/1994).

Asumisoikeusyhdistyksen omistaman asumisoikeusasunnon asumisoikeuden haltija on automaattisesti asumisoikeusyhdistyksen jäsen. Yhdistystä koskevaa maksuvelvollisuutta koskevissa asioissa päätösvaltaa voivat käyttää ainoastaan asumisoikeuden haltijat. Asumisoikeusyhdistyksen muut jäsenet voivat käyttää päätösvaltaansa muissa asioissa yhdistyksen kokouksessa.

Jos yhdistyksen säännöissä ei ole muuta määrätty, päättävät asumisoikeuden haltijat yhdistyksen kokouksessa mm. yhdistyksen talousarviosta ja perittävän käyttövastikkeen määrästä lukuun ottamatta menoja, jotka aiheutuvat asukashallinnon tehtävistä. Asukashallinnon menojen osalta vastikkeen määrä päätetään asukkaiden kokouksessa. Siirry Käyttövastike ja jälkilaskelmat -sivulle

Julkaistu 19.5.2022 klo 12.59, päivitetty 28.9.2022 klo 15.31