Asukasdemokratia asumisoikeustaloissa

Asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 4 f §:n mukaan asumisoikeuden haltijalla ja hänen kanssaan asumisoikeusasunnossa asuvalla on oikeus osallistua asumisoikeustaloa koskevaan hallintoon ja päätöksentekoon sekä saada omistajalta tietoa talon asioista yhteishallintolain (650/1990) säännösten mukaisesti. Em. oikeuksia asumisoikeuden haltija voi käyttää esim. asukkaiden kokouksessa / asukastoimikunnassa, hallituksessa tai yhteistyöelimessä. Asukas voi lisäksi toimia valvojana tai luottamushenkilönä. Vuokrataloyhteisöjä koskevat samat oikeudet, joten asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista voi lukea lisää vuokratalojen asukasdemokratia-sivuilla sekä tämän sivun alalaidassa olevissa oppaissa.

Lisäksi asumisoikeuden haltijoilla on oikeus saada tiedot käyttövastikkeen määräytymisen ja sen tasaamisen perusteista, tasauksen vaikutuksesta käyttövastikkeeseen sekä tiedot käyttövastikkeilla kerättyjen varojen käytöstä yhteishallintolain mukaisesti.

Edellä mainitut säännökset tarkoittavat sitä, että asukkaiden kokouksen tai jos on päätetty perustaa asukastoimikunta, toimikunnan käsiteltäväksi on toimitettava vähintään kerran vuodessa kohdekohtainen käyttövastike- ja jälkilaskelma, koko yhteisön tai tasausryhmän käyttövastike- ja jälkilaskelma, pitkänajan korjaussuunnitelma (PTS) ja pitkänajan rahoitussuunnitelma. Lisäksiasukkailla on oikeus tehdä esityksiä ja osallistua hankintojen kilpailuttamiseen yhteishallintolain mukaisessa menettelyssä.

Yksittäisen taloyksikön asukkaalle kunkin kohteen käyttövastike- ja jälkilaskelmat voidaan pitää saatavilla esimerkiksi yhteisön toimipisteessä ja www-sivuilla, jos yhteisö koostuu huomattavan lukuisasta määrästä kohteita eikä kohdekohtaisia laskelmia voida liittää tilinpäätökseen.

Asukastoimikunnan (asukkaiden kokouksen) tehtävänä on antaa lausuntoja vastikkeenmääritysyksikköön kuuluvien talojen talousarvioesityksestä ja käyttövastikkeen määritysesityksestä.

Asumisoikeuslaissa säädetystä yhteisön tiedonantovelvollisuudesta asukkaita kohtaan sekä käyttövastike- ja jälkilaskelmista on kerrottu tarkemmin yhteisön tiedonantovelvollisuus -sivuilla.

Yhteishallintolain laiminlyönti

Jos omistaja tai hänen edustajansa laiminlyö yhteishallintolaissa omistajalle asetetun tehtävän, voi aluehallintovirasto (AVI) asettaa määräajan, jonka kuluessa omistajan tai hänen edustajansa on tehtävä suoritettava. Tehtävän suorittamista asetetussa määräajassa aluehallintovirasto voi tehostaa asettamalla uhkasakon. Jos on kyse kokouksen koolle kutsumisen laiminlyömisestä, aluehallintovirasto voi myös oikeuttaa jonkun asukkaista kutsumaan kokouksen koolle käsittelemään yhteishallintolaissa tarkoitettua asiaa.

Asukasdemokratia asumisoikeusyhdistyksen omistamassa talossa

Asumisoikeusyhdistyksen omistamassa asumisoikeustalossa asuvan asumisoikeuden haltijan osallistumisoikeuksista yhdistyksen päätöksentekoon säädetään asumisoikeusyhdistyksistä annetussa laissa (1072/1994).

 

Asumisoikeuden haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet

Asumisoikeusyhdistyksen omistaman asumisoikeusasunnon asumisoikeuden haltija ovat automaattisesti asumisoikeusyhdistyksen jäsen. Yhdistystä koskevaa maksuvelvollisuutta koskevissa asioissa päätösvaltaa voivat käyttää ainoastaan asumisoikeuden haltijat. Asumisoikeusyhdistyksen muut jäsenet voivat käyttää päätösvaltaansa muissa asioissa yhdistyksen kokouksessa.

Jos yhdistyksen säännöissä ei ole muuta määrätty, päättävät asumisoikeuden haltijat yhdistyksen kokouksessa mm. yhdistyksen talousarviosta ja perittävän käyttövastikkeen määrästä lukuun ottamatta menoja, jotka aiheutuvat asukashallinnon tehtävistä. Asukashallinnon menojen osalta vastikkeen määrä päätetään asukkaiden kokouksessa.

Asumisoikeusyhdistys vastaa lähinnä vastikkeen osasta, jolla katetaan esimerkiksi rakentamisesta aiheutuneet pääomamenot ja keskushallinnon menot. Yhdistyksen kokous voi myös päättää perusparannuksista tai muista uudistuksista. Asumisoikeusyhdistyksissä pitkän tähtäimen suunnitelmat perusparantamisiin ja muihin isoihin korjauksiin valmistellaan ja päätetään siinä toimielimessä, jonka tehtäviin asia tai toimi kuuluu.
 

Asukashallintoalueiden päätösvalta

Jos yhdistyksen kokous ei ole päättänyt yhdistyksen jakamisesta asukashallintoalueisiin, muodostaa asumisoikeusyhdistys yhden asukashallintoalueen. Asumisoikeuden haltijat päättävät siinä tapauksessa yhdistyksen kokouksessa koko yhdistyksen ja kaikkien asumisoikeuskohteiden käyttövastikkeiden määristä.
Jos yhdistys on jaettu asukashallintoalueisiin, päätökset asukashallinnon talousarviosta ja asukashallinnon käytettävissä olevasta käyttövastikkeen osasta kuuluvat asukaskokoukselle.
Asukashallintoalueen menoja ovat esimerkiksi kiinteistöjen ja rakennusten ylläpito- ja hoitokulut, rakennusten lämmitys-, vesi-, jätevesi- ja puhtaanapitokulut, tontin vuokra ja vuosikorjaukset.

 

Kokouskäytännöt

Koko yhdistyksen talousarviosta ja käyttövastikkeista päättämistä varten on hallituksen lähetettävä kokouskutsut yhdistyksen jäsenille aikaisintaan neljä viikkoa ja jollei säännöissä ole määrätty pitempää aikaa, viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsun mukana on toimitettava asumisoikeuden haltijalle:

  • koko yhdistyksen käyttövastike ja jälkilaskelma
  • kohdekohtaiset käyttövastike- ja jälkilaskelmat
  • tilinpäätös
  • tilintarkastuskertomus ja/tai
  • toiminnantarkastuskertomus.

Asukashallintoalueen asukastoimikunnan kertomus ja valvojan valvontakertomus sekä niitä koskeva asukaskokouksen pöytäkirja on pidettävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa nähtävillä.
Vaihtoehtoisesti edellä mainitut asiakirjat voi pitää vähintään viikon ajan ennen kokousta isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan luona tai kokouskutsussa ilmoitetussa muussa paikassa jäsenten nähtävinä. Kokouskutsussa on tällöin mainittava aika, jolloin asiakirjoihin voi perehtyä, jollei yhdistyksellä ole säännöllisinä aikoina auki olevaa toimistoa. Asiakirjoista on lähetettävä postitse jäljennös sitä pyytävälle yhdistyksen jäsenelle. Lähettämisestä saadaan periä hallituksen vahvistama kohtuullinen maksu.

Yhdistyksen kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa tehdyistä päätöksistä laaditaan pöytäkirja. Isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan on esitettävä pöytäkirja viimeistään kuukauden kuluttua kokouksesta jäsenelle, joka sitä pyytää. Jäsenellä on oikeus saada jäljennös pöytäkirjasta tai sen osasta. Jäljennöksestä voidaan periä hallituksen hyväksymä kohtuullinen maksu.

Asukasdemokratia 29.1.2008
Opas on tarkoitettu ensisijaisesti yhteishallinnosta kouluttaville henkilöille, vuokratalojen isännöitsijöille, kuntien asuntovirkamiehille ja muille, jotka haluavat selvitystä vuokratalojen yhteishallintoa koskevan lain sisällöstä.
Lue lisää
Asukasdemokratia tavaksi taloon 29.1.2008
Opas antaa asukkaille käyttökelpoista tietoa asukasdemokratiasta ja siitä, miten asukasdemokratia toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla.
Lue lisää
Yhteishallinto ja toimiva vuokra-asuminen 29.1.2008
Oppaaseen on koottu tietoa hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista vuokratalojen yhteishallinnossa ja asukastoiminnassa.
Lue lisää
Julkaistu 22.10.2019 klo 7.56, päivitetty 24.9.2020 klo 10.40