Asukasvalinta ARA-vuokra- ja osaomistusasuntoihin

Vuokratalon omistajan on valittava asukkaat valtion tuella rakennettuihin vuokra-asuntoihin aravarajoituslain 4a - 4c §:ien, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (ns. uusi korkotukilaki) 11a  -  11c §:n sekä asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.

 

Valintaperusteet

Valintaperusteita ovat asunnon tarve, varallisuus ja tulot. Etusijalle asetetaan asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat.

Tulot ja varallisuus

Tulorajoja ei ole lukuun ottamatta lyhyellä korkotuella rahoitettuja asuntoja (lue lisää myöhemmin tällä sivulla ”Asukasvalinta uudella lyhyellä korkotukilainalla rahoitettuihin asuntoihin”). Tulot on siitä huolimatta selvitettävä, jotta hakijoita voidaan verrata keskenään. Tulojen vertailuun keskenään on ARAn asukasvalintaoppaan sivulla 12 julkaistu aputaulukot.

Varallisuus myös selvitetään ja arvioidaan, onko hakijalla mahdollisuus järjestää asumisensa ilman valtion tukea. Varallisuuden laskemisesta voi lukea lisää Asukasvalintaoppaasta.

Asukasvalinta osaomistusasuntoon

Asukasvalinta osaomistusasuntoihin tehdään samoin kuin valittaessa asukkaita vuokra-asuntoihin.

Asukasvalinta palvelutaloon

Asukasvalinnat tehdään samoin kuin muihinkin valtion lainoittamiin vuokra-asuntoihin. Valittaessa asukkaita palvelutaloon on asukasvalintaa tehtäessä selvitettävä hakijoiden kuuluminen ARAn tekemän avustuspäätöksen mukaiseen erityisryhmään (muistisairaat ja huonokuntoiset vanhukset, mielenterveyskuntoutujat, vammaiset, pitkäaikaisasunnottomat, tukea tarvitsevat nuoret).

Lisäksi on selvitettävä palveluasumisen tarve lääkärin tai muun alan asiantuntijan, esimerkiksi sosiaalityöntekijän kirjallisella lausunnolla. Lausunnossa on todettava sairauksien ja vammojen lisäksi hakijan fyysinen, psyykkinen ja kognitiivinen toimintakyky ja onko se alentunut niin paljon, että hakija on palveluasumisen tarpeessa.

Asukasvalinta asumisoikeusasuntoihin

Asumisoikeuden haltijoiden valintaan ovat eri säännökset. Lue lisää asumisoikeusasuntojen asukasvalinnoista täältä.

Asukasvalinta uudella lyhyellä korkotukilainalla rahoitettuihin asuntoihin

Lue lisää lyhyellä korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen asukasvalinnoista täältä.

Julkaistu 22.10.2019 klo 7.56, päivitetty 22.4.2020 klo 12.05