Asukasvalinta ARA-vuokra- ja osaomistusasuntoihin

Vuokratalon omistajan on valittava asukkaat valtion tuella rakennettuihin vuokra-asuntoihin aravarajoituslain 4a-4c §:ien, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (ns. uusi korkotukilaki)  11a-11c §:ien sekä asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.

Valintaperusteina asunnontarve, varallisuus ja tulot 

  
Asukkaiden valinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen, joita arvioidaan hakijan asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella.

Hakijoita verrataan keskenään asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella ja asunnot vuokrataan asuntoa eniten tarvitseville. Etusijalle asetetaan asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat. Samalla pyritään vuokratalon monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoiseen asuinalueeseen.  

Edellä mainittuja asukasvalintaperusteita käytetään valittaessa asukkaita aravavuokra-asuntoihin, pitkäaikaisella korkotukilainalla rahoitettuihin vuokra-asuntoihin ja kaikkiin uuden korkotukilain nojalla rahoitettuihin vuokra-asuntoihin. Pitkäaikaisia korkotukilainoja on myönnetty 1.1.1994 lukien ja tällaista lainaa saaneilla vuokrataloilla on 20 vuoden käyttörajoitusaika. Asukasvalintaperusteita käytetään myös 10 vuoden jatkorajoitusajalla olevien aravavuokra-asuntojen asukkaiden valintaan.

Erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain (1281/2004) perusteella rahoitettujen palvelutalojen asunnot ovat vuokra-asuntoja, joihin asukasvalinnat tehdään samoin kuin muihinkin vuokra-asuntoihin.

Osaomistusasuntojen asukasvalinnat tehdään samoin kuin valittaessa asukkaita vuokra-asuntoihin.

Asumisoikeusasuntojen asukasvalinnoista on eri säännökset.

Asukasvalinta uudella lyhyellä korkotukilainalla rahoitettuihin asuntoihin

Laki vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta (574/2016) astui voimaan 1.8.2016.  Uudella rahoitusmallilla edistetään kasvukeskuksissa asuvien ja niihin muuttavien kotitalouksien mahdollisuuksia löytää tuloihinsa nähden kohtuuhintaisia asumisratkaisuja. Tarkoituksena on myös edistää työvoiman liikkuvuutta ja turvata elinkeinoelämän kilpailukykyä. Asunnot on ilmoitettava julkisesti haettavaksi. Asukkaaksi voidaan valita Suomen kansalainen ruokakuntineen tai häneen rinnastettava henkilö.

Asukkaiden valinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen. Asunnot osoitetaan vuokra-asuntoa tarvitseville pieni- ja keskituloisille ruokakunnille. Samalla pyritään talon monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoiseen asuinalueeseen huomioiden perustus- ja yhdenvertaisuuslain mukaiset periaatteet.


Esimerkkejä tulorajoista:

1 aikuinen

 

 

2 aikuista

1 aikuinen ja lapsi

2 aikuista ja lapsi

2 aikuista ja 2 lasta

2 aikuista ja 3 lasta

3540

6020

4190

6670

7270

7870

 

Lisätietoja asukasvalintojen tekemisestä Asukasvalintaoppaasta (ks. Ohjeet alla)

OHJEITA

Tutustu oppaaseen:

Asukasvalintaopas

Opas toimii apuvälineenä asukasvalintoja tekeville ja niitä valvoville sekä tarjoaa hyödyllistä tietoa myös asunnon hakijoille. Lue lisää

Julkaistu 20.9.2016 klo 9.03, päivitetty 10.10.2019 klo 10.35