Asukasvalinta ARA-vuokra- ja osaomistusasuntoihin

Valtion tukemat arava- ja korkotukivuokra-asunnot vuokrataan vuokra-asuntoa eniten tarvitseville ruokakunnille. Samalla pyritään vuokratalon monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoiseen asuinalueeseen. Asukkaiden valinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen.

Vuokratalon omistajalla on lähtökohtaisesti oikeus valita asukkaat valtion tuella rakennettuihin vuokra-asuntoihin. Omistaja voi myös antaa toimeksiannon asukasvalinnasta esimerkiksi kunnan asunto- tai sosiaaliviranomaiselle, yksityiselle yritykselle tai hoivapalveluja tuottavalle yhteisölle. Vuokratalon omistaja vastaa aina siitä, että asukasvalinnat tehdään säännösten mukaan, silloinkin kun asukasvalinta on toimeksiantajan hoidettavana.

Asukasvalinnasta säädetään aravarajoituslain (1990/1993) 4a–4c §:issä, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001, ns. pitkä korkotukilaki) 11a–11c §:issä sekä valtioneuvoston asetuksessa asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin (166/2008).

Asukasvalintaperusteet

Valintaperusteita ovat asunnon tarve, varallisuus ja tulot. Asukkaiden valinta perustuu asukasvalintaperusteisiin sekä hakijoiden keskinäiseen vertailuun. Hakijoiden keskinäistä etusijajärjestystä arvioidaan kokonaisuutena hakijoiden asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella. Etusijalle asetetaan asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat.

Tulot ja varallisuus

Hakijoiden tuloja vertaillaan kaikissa asukasvalintatilanteissa. Hakijaruokakunnan tulot otetaan tasavertaisena tekijänä huomioon yhdessä asunnontarpeen ja varallisuuden kanssa.

Myös varallisuus selvitetään ja arvioidaan, onko hakijalla mahdollisuus järjestää asumisensa ilman valtion tukea. ARA suosittelee, että kunnat määrittävät vuosittain oman alueensa asukasvalinnassa huomioon otettavat varallisuuden enimmäisrajat. Varallisuuden arvioinnista voi lukea lisää Asukasvalintaoppaan sivulta 11 alkaen. Siirry Asukasvalintaoppaaseen.

Asukasvalinta osaomistusasuntoon

Osaomistusasuntojen asukasvalintaperusteet ovat samat kuin muissakin valtion tukemissa vuokra-asunnoissa.

Asukasvalinta palvelutaloon

Palvelutalojen asukasvalintaperusteet ovat samat kuin muissakin valtion tukemissa vuokra-asunnoissa. Niiden lisäksi on asukasvalintaa tehtäessä selvitettävä hakijoiden kuuluminen ARAn tekemän avustuspäätöksen mukaiseen erityisryhmään (muistisairaat ja huonokuntoiset vanhukset, mielenterveyskuntoutujat, vammaiset, pitkäaikaisasunnottomat, tukea tarvitsevat nuoret). Pelkkä palveluseteli, maksusitoumus tai palveluntarve ei saa olla ainoa asukasvalintaperuste.

Palveluasumisen tarve selvitetään lääkärin tai muun alan asiantuntijan, esimerkiksi sosiaalityöntekijän kirjallisella lausunnolla. Lausunnossa on todettava sairauksien ja vammojen lisäksi hakijan fyysinen, psyykkinen ja kognitiivinen toimintakyky ja onko se alentunut niin paljon, että hakija on palveluasumisen tarpeessa.

Asukasvalinta asumisoikeusasuntoihin

Asumisoikeuden haltijoiden valintaan ovat eri säännökset. Siirry asumisoikeusasuntojen asukasvalinnat-sivulle.

Asukasvalinta lyhytaikaisella korkotukilainalla rahoitettuihin asuntoihin

Siirry lukemaan lyhytaikaisella korkotukilainalla rahoitettuja vuokra-asuntoja koskevista tulorajoista ja asukasvalintaperusteista.

Tutustu oppaaseen:

Asukasvalintaopas

Opas toimii apuvälineenä asukasvalintoja tekeville ja niitä valvoville sekä tarjoaa hyödyllistä tietoa myös asunnon hakijoille. Lue lisää

Asukasvalintojen valvonta ja ohjaus 18.5.2020
ARAn ohjeet valvonta- ja ohjausvastuista ja niitä koskevien säännösten soveltamisalasta koskevat asukasvalintoja. Vuokranmääritystä valvoo ARA. Tarkemmat tiedot ohjekirjeessä:
Lue lisää
Julkaistu 22.10.2019 klo 7.56, päivitetty 26.9.2022 klo 14.53