Reparationsunderstöd för äldre och handikappade

För att få understöd förutsätts att bostaden är i permanent användning som bostad året om och att åtminstone en person i hushållet är minst 65 år eller handikappad. Hushållets inkomster får inte överstiga de fastställda inkomstgränserna och hushållet får inte ha förmögenhet i sådan utsträckning att det skulle kunna reparera bostaden utan understöd.

I början av 2017 understödets storlek är högst 50 % av de godkända reparationskostnaderna.

Understödet kan i undantagsfall vara högst 70 % om åldringen eller den handikappade annars vore tvungen att omedelbart flytta hemifrån för gott på grund av rörelsehinder eller för att man inte kan ge honom den social- och hälsovårdstjänster i bostaden.

Ansökning

Understöd söks hos ARA, som fattar beslut om understöden och sköter utbetalningen av dem. Åtgärder som understödsansökan gäller får inte inledas före officiellt beslut av ARA eller utan tillstånd för inledande av ARA. Beslut om beviljande av understöd ska i princip erhållas innan arbetena inleds.

Reparationsrådgivarna hos Centralförbundet för De Gamlas Väl ger hjälp när det gäller att söka understöd och bedöma reparations- och ändringsbehov. Vid behov hjälper reparationsrådgivarna också med att söka en entreprenör som utför ändringsarbetena. Reparationsrådgivningen är en avgiftsfri tjänst, men renoveringskostnaderna betalar kunden själv.

Bostaden skall vara i bruk som bostad för handikappade eller åldringar i minst fem år efter att understödet beviljats.

Mer specifika anvisningar finns i Ansökningsanvisning för reparationsunderstöd.

Anvisning och blanketter

SÖKA UNDERSTÖD

Ansökan om reparationsunderstöd

Den här blanketten används för ansökan om reparationsunderstöd för bostäder för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Läs mer

INLEDA ARBETENA FÖRE BESLUT

Ansökan om tillstånd för byggstart

Ansökan om tillstånd att inleda de reparationsåtgärder som ingår i ansökan om reparationsunderstöd innan ARA meddelat sitt beslut om beviljande av understöd. Läs mer

Om du vill söka ändring till beslutet:

Begäran om omprövning av reparationsunderstödbeslut

Med blanketten sökas begäran om omprövning av beslut om reparationsunderstöd för äldre och personer med funktionsnedsättning Läs mer

UTBETALNINGSSKEDET

Ansökan om utbetalning av reparationsunderstöd

Ansökan om utbetalning av beviljat understöd för reparation av bostäder för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Läs mer

Publicerad 27.2.2013 kl. 14.43, uppdaterad 20.6.2018 kl. 11.06