Behovsprövade energiunderstöd för småhus

Behovsprövat energiunderstöd för småhus beviljas för investeringar i anordningar och material med vilka man förbättrar energiekonomin och minskar utsläppen vid energianvändningen samt ökar användningen av förnybara energiformer.

Understöd kan beviljas åt ägare (privatpersoner) av småhus som används året om som egen bostad. Bostadshuset får ha högst två bostadslägenheter.

Understöd beviljas inte om hushållets inkomster överstiger de fastställda inkomstgränserna (inkomstgränserna finns i Energiunderstödsanvisningen). Förmögenhet påverkar inte beviljandet av understöd.

Understödsbeloppet uppgår till högst 25 % av de kostnader som kommunen godkänt.

Åtgärder som kan beviljas understöd

För att beviljas understöd förutsätts att en åtgärd förbättrar energiekonomin eller tar i bruk förnybar energi för uppvärmning:

  • jordvärmepumpsystem som utnyttjar värme från marken, berggrunden eller ytvattendrag
  • luft-vattenvärmepumpsystem
  • pellett- eller annat veduppvärmningssystem
  • hybridvärmesystem som utnyttjar förnybar energi.

Även tilläggsisolering av klimatskärmen, förbättring eller byte av fönster samt ändringar i uppvärmningssättet kan beviljas understöd.

Understöd och hushållsavdrag

För projekt som har beviljats energiunderstöd har man rätt att för arbetskostnaderna få hushållsavdrag i inkomstbeskattningen.

Energiunderstödet täcker inte arbetskostnader, men hushållsavdrag kan ansökas för dessa kostnader.

Ansökan om understöd

Ansökan om understöd görs med blanketten ARA 36d och riktas till kommunen. Till ansökan bifogas ett anbud eller annan utredning om kostnaderna för tillbehör och arbeten i specificerad form samt andra utredningar som kommunen anser nödvändiga.

Mer specifika anvisningar finns i Energiunderstödsanvisningen.
Publicerad 27.2.2013 kl. 15.29, uppdaterad 5.2.2016 kl. 11.45