Asukasvalinta ARA-vuokra- ja osaomistusasuntoihin

Vuokratalon omistajan on valittava asukkaat valtion tuella rakennettuihin vuokra-asuntoihin aravarajoituslain 4a -4 c §:ien, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (ns. uusi korkotukilaki)  11 a -11 c §:ien sekä asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.

Valintaperusteina asunnontarve, varallisuus ja tulot 

Asukkaiden valinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen, joita arvioidaan hakijan asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella.

Hakijoita verrataan keskenään asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella ja asunnot vuokrataan asuntoa eniten tarvitseville. Etusijalle asetetaan asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat. Samalla pyritään vuokratalon monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoiseen asuinalueeseen.  Vaikka tulorajoja ei enää ole, tuloarvostelu ei ole poistunut, vaan hakijoiden tulot kuuluvat edelleen asukasvalintaperusteisiin tasavertaisena tekijänä asunnon-tarpeen sekä varallisuuden kanssa ja tulot on otettava huomioon hakijoita etusijajärjestykseen asetettaessa.

Edellä mainittuja asukasvalintaperusteita käytetään valittaessa asukkaita aravavuokra-asuntoihin, pitkäaikaisella korkotukilainalla rahoitettuihin vuokra-asuntoihin ja kaikkiin uuden korkotukilain nojalla rahoitettuihin vuokra-asuntoihin. Pitkäaikaisia korkotukilainoja on myönnetty 1.1.1994 lukien ja tällaista lainaa saaneilla vuokrataloilla on 20 vuoden käyttörajoitusaika. Asukasvalintaperusteita käytetään myös 10 vuoden jatkorajoitusajalla olevien aravavuokra-asuntojen asukkai-den valintaan.

Osaomistusasuntojen asukasvalinnat tehdään samoin kuin valittaessa asukkaita vuokra-asuntoihin.

Asumisoikeusasuntojen asukasvalinnoista on eri säännökset (ks. oikea palsta).

Erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain (1281/2004) perusteella rahoitettujen palvelutalojen asunnot ovat vuokra-asuntoja, joihin asukasvalinnat tehdään samoin kuin muihinkin vuokra-asuntoihin.

Lisätietoja asukasvalintojen tekemisestä Asukasvalintaoppaasta (ks. Ohjeet alla)

ARA-rahoitteisten asuntojen ohjaus- ja valvontavastuut ja säännösten soveltaminen 23.5.2014
ARAn ohjeet ohjaus- ja valvontavastuista ja niitä koskevien säännösten soveltamisalasta koskevat asukasvalintoja ja vuokranmääritystä. Tarkemmat tiedot ohjekirjeessä:
Lue lisää
Julkaistu 11.2.2013 klo 14.39, päivitetty 6.5.2016 klo 13.48