ARAn organisaatio

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on ympäristöministeriön tulosohjaama virasto, jonka toimintaa ohjaa valtioneuvoston asettama johtokunta. ARAn palveluksessa on 57 työntekijää.

ARAa johtaa ylijohtaja Hannu Rossilahti.

ARAn organisaatio uudistui 1.1.2017. Se rakentuu viidestä toimintayksiköstä ja hallintoyksiköstä.

ARAn organisaatiokaavio
 

Yksiköiden tehtävät

 

Hallinto

 • hoitaa viraston toimintaedellytyksiä ja huolehtii hallinnon kehittämisestä
 • vastaa taloushallinnosta, sisäisestä laskennasta ja toimintamäärärahojen seurannasta sekä tilinpäätöksen valmistelun koordinoinnista
 • vastaa henkilöstöhallinnosta, henkilöstön kehittämisestä ja koulutuksesta
 • vastaa matka-, asiakirja- ja kiinteistöhallinnosta sekä hankintojen koordinoinnista
 • koordinoi ja kehittää sisäistä valvontaa

Rahoitus

 • valmistelee yleishyödyllisten yhteisöjen nimeämiset
 • käsittelee asuntotuotannon, hankinnan ja perusparannuksen tuet ja takaukset
 • valvoo lainanmyönnön yleisten edellytysten täyttymistä sekä hankkeisiin liittyviä menettelytapoja
 • vastaa hankkeiden kokonaisarvioinnista ja erityisryhmähankkeiden tarvearvioinnista
 • ohjaa ja neuvoo tukiin liittyvissä asioissa
 • vastaa yksikön tehtäviin kuuluvista projekteista ja kehittämishankkeista

Rakentamisen ohjaus

 • ohjaa hankkeiden suunnittelua ja kustannuksia
 • osallistuu kohtuuhintaisen rakentamisen ja korjaamisen kehittämiseen
 • edistää uuden ja vanhan ARA-asuntokannan sekä asuinalueiden laadun parantamista
 • vastaa ARAn kehittämisrahoituksen koordinoinnista
 • vastaa yksikön tehtäviin kuuluvista projekteista ja kehittämishankkeista

Korjausavustusyksikkö

 • käsittelee korjausavustuksia koskevat hakemukset
 • hoitaa korjausavustuksiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa
 • hoitaa virastosta maksettavien avustusten maksatusta, seurantaa ja takaisinperintää
 • vastaa yksikön tehtäviin kuuluvista projekteista ja kehittämishankkeista

Asuntokanta ja valvonta

 • ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä ja yleishyödyllisyyden edellytysten täyttymistä
 • valmistelee yleishyödyllisten yhteisöjen nimeämisten peruuttamisia ja muita lainsäädännön mukaisia seuraamuksia
 • huolehtii asunto- ja lainakantaan liittyvien valtion riskien hallinnasta yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa
 • valvoo ARA-vuokria
 • neuvoo, ohjaa ja kouluttaa vuokrataloyhtiöitä
 • valvoo rakennusten energiatodistusmenettelyä ja hoitaa siihen liittyviä tietopalvelutehtäviä
 • edistää asuinkiinteistöjen suunnitelmallista omistajuutta, käyttöä ja hoitoa
 • tukee asuinalueiden ja elinympäristön laadun parantamista sekä edistää kuntien tähän liittyvää suunnittelua ja kehittämistä
 • käsittelee ARA-asuntokannan omistusta, käyttöä ja luovutusta koskevat asiat 
 • käsittelee purkuavustushakemukset
 • vastaa yksikön tehtäviin kuuluvista projekteista ja kehittämishankkeista.

Tieto ja viestintä

 • koordinoi ARAa koskevaa tulosohjausta sekä vastaa tulosohjausraportoinnista ja toimintasuunnitelman valmistelusta
 • vastaa ARAn tietohallinnosta ja sen kehittämisestä
 • vastaa ARAn viestinnästä ja sen kehittämisestä
 • tuottaa tietoa asumisesta, asuntokannasta ja asuntomarkkinoista sekä tekee ja teettää siihen liittyviä tilastoja ja selvityksiä
 • vastaa valtion asuntorahastoon liittyvistä tehtävistä
 • vastaa yksikön tehtäviin kuuluvista projekteista ja kehittämishankkeista.

 

Julkaistu 12.1.2016 klo 11.23, päivitetty 22.3.2017 klo 9.51