Asukasvalinta ARA-vuokra- ja osaomistusasuntoihin

Vuokratalon omistajan on valittava asukkaat valtion tuella rakennettuihin vuokra-asuntoihin aravarajoituslain 4a -4 c §:ien, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (ns. uusi korkotukilaki)  11 a -11 c §:ien sekä asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.

Valintaperusteina asunnontarve, varallisuus ja tulot 

Asukkaiden valinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen, joita arvioidaan hakijan asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella.

Hakijoita verrataan keskenään asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella ja asunnot vuokrataan asuntoa eniten tarvitseville. Etusijalle asetetaan asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat. Samalla pyritään vuokratalon monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoiseen asuinalueeseen.  

Valtioneuvosto on 15.9.2016 asettanut tulorajat valtion tukemiin vuokra- ja osaomistusasuntoihin pääkaupunkiseudulla (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa). Tulorajat koskevat uusia asukkaita ja niitä asukasvalinnan päätöksiä, jotka tehdään 1.1.2017 lukien. Lisäksi jatkossa myös asuntoa vaihdettaessa tarkistetaan, jäävätkö hakijan tulot nyt asetettujen tulorajojen alle. Asukkaan asema talon perusparannus- ja purkutilanteissa on turvattu, sillä tulot ja varallisuus tarkistetaan vain silloin, kun asunnonvaihto tapahtuu asukkaan omasta tahdosta.

Tulorajat mahdollistavat asunnonsaannin pienituloiselle työssäkäyvälle. Tuloja laskettaessa otetaan huomioon ruokakunnan koko ja siihen kuuluvien lasten määrä. Tulorajat eivät koske erityisryhmille tarkoitettuja asuntoja.


Esimerkkejä kuukausittaisista tulorajoista erilaisissa ruokakunnissa
(euromääräiset tulot ennen veroja)

1 aikuinen

2 aikuista

1 aikuinen ja 1 lapsi

2 aikuista ja 1 lapsi

2 aikuista ja 2 lasta

2 aikuista ja 3 lasta

3 000

5 100

3 650

5 750

6 350

6 950


 

Tulorajojen ohella asukasvalintaan vaikuttavat myös jatkossa tasavertaisesti asunnon tarve ja hakijan varallisuus. Asukkaaksi valitaan yhä se, jolla on pienimmät tulot, vähiten varallisuutta ja suurin asunnontarve. Tulorajat koskevat vain pääkaupunkiseutua.

Edellä mainittuja asukasvalintaperusteita käytetään valittaessa asukkaita aravavuokra-asuntoihin, pitkäaikaisella korkotukilainalla rahoitettuihin vuokra-asuntoihin ja kaikkiin uuden korkotukilain nojalla rahoitettuihin vuokra-asuntoihin. Pitkäaikaisia korkotukilainoja on myönnetty 1.1.1994 lukien ja tällaista lainaa saaneilla vuokrataloilla on 20 vuoden käyttörajoitusaika. Asukasvalintaperusteita käytetään myös 10 vuoden jatkorajoitusajalla olevien aravavuokra-asuntojen asukkaiden valintaan.

Erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain (1281/2004) perusteella rahoitettujen palvelutalojen asunnot ovat vuokra-asuntoja, joihin asukasvalinnat tehdään samoin kuin muihinkin vuokra-asuntoihin lukuun ottamatta em. tulorajoja.

Osaomistusasuntojen asukasvalinnat tehdään samoin kuin valittaessa asukkaita vuokra-asuntoihin.

Asumisoikeusasuntojen asukasvalinnoista on eri säännökset .

Asukasvalinta uudella lyhyellä korkotukilainalla rahoitettuihin asuntoihin

Laki vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta (574/2016) astui voimaan 1.8.2016.  Uudella rahoitusmallilla edistetään kasvukeskuksissa asuvien ja niihin muuttavien kotitalouksien mahdollisuuksia löytää tuloihinsa nähden kohtuuhintaisia asumisratkaisuja. Tarkoituksena on myös edistää työvoiman liikkuvuutta ja turvata elinkeinoelämän kilpailukykyä.  Asunnot on ilmoitettava julkisesti haettavaksi. Asukkaaksi voidaan valita Suomen kansalainen ruokakuntineen tai häneen rinnastettava henkilö.

Asukkaiden valinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen. Asunnot osoitetaan vuokra-asuntoa tarvitseville pieni- ja keskituloisille ruokakunnille. Samalla pyritään talon monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoiseen asuinalueeseen huomioiden perustus- ja yhdenvertaisuuslain mukaiset periaatteet.


Esimerkkejä tulorajoista:

1 aikuinen

 

 

2 aikuista

1 aikuinen ja lapsi

2 aikuista ja lapsi

2 aikuista ja 2 lasta

2 aikuista ja 3 lasta

3540

6020

4190

6670

7270

7870

 

Lisätietoja asukasvalintojen tekemisestä Asukasvalintaoppaasta (ks. Ohjeet alla)

ARA-rahoitteisten asuntojen ohjaus- ja valvontavastuut ja säännösten soveltaminen 23.5.2014
ARAn ohjeet ohjaus- ja valvontavastuista ja niitä koskevien säännösten soveltamisalasta koskevat asukasvalintoja ja vuokranmääritystä. Tarkemmat tiedot ohjekirjeessä:
Lue lisää
Julkaistu 20.9.2016 klo 9.03, päivitetty 6.3.2017 klo 8.19